นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Startup
การประเมิน 5.0 จาก 5
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กับ
ดร. รชฏ ขำบุญ, ดร.ศิริเดช คำสุพรหม
เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
17940 THB
13455 THB
เพิ่มลงในตะกร้า
เกี่ยวกับ MotusXP Executive Program

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการที่เป็นนวัตกรรม และการเขียนแผนธุรกิจสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ซึ่งหลักสูตรนี้จะให้ความรู้และมุมมองที่จำเป็นในการวิเคราะห์เชิงลึกของอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความได้เปรียบในแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้ได้ วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรนี้คือให้ผู้เรียนสามารถสร้างกิจการใหม่ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการ หรือสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาองค์กรเพื่อให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนได้

ส่วนสำคัญของหลักสูตรนี้จะเกี่ยวกับความท้าทายที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญเมื่อเริ่มต้นธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบธุรกิจ (เช่น Business Model Canvas เครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจที่ช่วยสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์, โครงสร้างพื้นฐาน, ลูกค้า และการเงินที่ดี ซึ่งองค์ประกอบของเครื่องมือดังกล่าวมีดังนี้ 1) การพัฒนานวัตกรรม 2) การตลาดแบบเชิงรุก 3) การพัฒนาธุรกิจ / องค์กร (เช่นการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กรและความเป็นไปได้ทางการเงิน) การประเมินผลของหลักสูตรนี้จะประเมินจากความสามารถในการใช้แบบจำลอง และแนวคิดจากกลยุทธ์การตลาด การเงินและการจัดการนวัตกรรมเพื่อเป็นการยืนยันการตัดสินใจที่สำคัญของในการเริ่มต้นธุรกิจ

6 หลักสูตร
ออกแบบมาเพื่อสร้างระดับความเป็นมืออาชีพให้กับคุณ
Capstone Project
ออกแบบมาให้คุรได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน
รับใบรับรอง
รับใบรับรองจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมของเรา และแชร์ให้เพื่อน ครอบครัว และผู้จ้างงานของคุณได้รู้
หลักสูตร
หลักสูตร 1
ผู้ประกอบการ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, 2 - 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเริ่มเป็นผู้ประกอบการธุรกิจให้แก่ผู้เรียน โดยหัวข้อแรกจะเริ่มต้นด้วยความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในยุคดิจิทัล หัวข้อที่สองคือ กระบวนการในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับบริษัทใหม่ๆ ซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียด หัวข้อที่สาม คือ การอธิบายและการทำความเข้าใจอุตสาหกรรมและลูกค้าโดยสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของบริษัท และสุดท้ายคือการอธิบายเกี่ยวกับความคิดของผู้ประกอบการ แรงจูงใจและพฤติกรรมสำหรับยุคดิจิทัล

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. อธิบายได้ว่าทำไมนวัตกรรมจึงมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับบริษัทในยุคดิจิทัล
 2. เข้าใจกับกระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์สำหรับธุรกิจ Startup
 3. เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและลูกค้า
 4. เพิ่มความคิด แรงจูงใจ และพฤติกรรมที่ดีของของการเป็นผู้ประกอบการได้มากขึ้น
หลักสูตร 2
การแข่งขันด้านนวัตกรรม
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, 2 - 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

นวัตกรรมคือสิ่งสำคัญในการสร้างยุทธศาสตร์ของธุรกิจ บุคลากรทุกตำแหน่งในบริษัทสามารถสร้างคุณค่าด้วยนวัตกรรม หลักสูตรนี้จะให้ความรู้ และมุมมองที่จำเป็นในการวิเคราะห์เชิงลึกของอุตสาหกรรมต่างๆ และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การแข่งขันทางด้านนวัตกรรม และการวางตำแหน่งขององค์กรภายในอุตสาหกรรมที่บริษัทเลือกที่จะแข่งขัน ซึ่งการวางตำแหน่งจะมีผลต่อการใช้ทรัพยากร สมรรถนะ และผลการดำเนินงานของบริษัท

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. เข้าใจความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงความคิดของการเป็นผู้ประกอบการ
 2. เข้าใจสร้างสรรค์ความหลากหลาย และการสร้างสรรค์มูลค่า
 3. เข้าใจกลุ่มลูกค้า
 4. เข้าใจการนำเสนอคุณค่าขององค์กร
หลักสูตร 3
The Business Model Canvas
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

รูปแบบธุรกิจแบบ Canvas หรือ BMC ถือเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของแนวคิดทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อเป็นการสะท้อนการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการนำเสนอโมเดลธุรกิจที่กำหนดไว้ และโมเดลธุรกิจที่นิยมใช้มากกันที่สุด จากนั้นเราจะเรียนรู้วิธีสร้างโมเดลธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และประเมินการทำงานของบริษัท โดยเราจะใช้วิธีการแบบจำลองของรูปแบบธุรกิจนี้ในการนำไปสู่แนวคิดเชิงกลยุทธ์ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

หลังจากเรียนจบคุณจะสามารถเข้าใจได้ว่า

 1. เข้าใจการทำ Business Model Canvas
 2. เข้าใจช่องทาง และความสัมพันธ์กับลูกค้า
 3. สามารถสตรีมรายได้ และแหล่งข้อมูลสำคัญได้
 4.  เข้าใจกิจกรรมสำคัญความร่วมมือ และโครงสร้างต้นทุน
หลักสูตร 4
การเปิดตัวกลยุทธ์การเริ่มต้น และการสร้างเติบโต
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

ในหลักสูตรนี้เป็นกระบวนการเปิดตัวสำหรับธุรกิจ Start-up ที่มีการอธิบายถึงศิลปะในการสร้าง การจัดการทีมภายในองค์กร การสร้างทีมภายนอกคณะกรรมการที่ปรึกษา การจัดหาการบริการที่เป็นมืออาชีพการเป็นผู้ประกอบการที่ดีอีกด้วย จากนั้นจะมีอธิบายถึงการจัดทำกลยุทธ์สำหรับการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อให้คุณเข้าใจถึงองค์ประกอบสำคัญของการปรับขนาดขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงภาพรวมของการสร้างความต้องการในการซื้อของลูกค้า และการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการเรียนรู้วิธีการในทำการตลาดดิจิทัลกับสื่อสังคมออนไลน์ เช่น PR, SEO และการกำหนดราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังได้อธิบายถึงการสร้างกระบวนการขาย, การสร้างความร่วมมือ และการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้ตรงกับความต้องการซื้อของลูกค้า รวมถึงการตรวจสอบส่วนประกอบสำคัญที่มีส่วนในการการพัฒนา และการรักษาความสามารถขององค์กรอีกด้วย

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. กำหนดส่วนประกอบของแบบจำลองธุรกิจของธุรกิจสตาร์ทอัพได้
 2.  กำหนดขั้นตอนการบริหารจัดการทีมงาน ทรัพยากร และกลยุทธ์ได้ในการเปิดตัวธุรกิจสตาร์ทอัพได้
หลักสูตร 5
การจัดหาเงิน และการทำกำไร
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

หลักสูตรนี้เป็นการศึกษารูปแบบการจัดหาเงินทุนที่แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ Bootstrapping การเติบโตของหนี้ และทุนความเสี่ยง รวมถึงภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุน รวมถึงการมองหาการลงทุนหลักๆ เช่น ทุนหมุนเวียนและ Crowdfunding นอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ และแผนงานในการหาทางออกให้กับธุรกิจได้

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. เข้าใจการประเมินค่าทางการเงิน และข้อตกลง
 2. เข้าใจการเงินภาคเอกชน และภาครัฐและการคำนวณ Breakeven
 3. เข้าใจงบการเงิน Pro Forma
 4.  เข้าใจกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการหาทางออกให้แก่บริษัท
หลักสูตร 6
Capstone Project - การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการ และการพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจ
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

ในหลักสูตรนี้คุณจะสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการ และการพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจของคุณ โดยกระบวนการจะเริ่มตั้งแต่ การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ได้ศึกษามาก่อนหน้านี้ โดยใช้กับรูปแบบธุรกิจของคุณมาเป็นส่วนร่วมในการทำโปรเจ็ค

ประการแรกคุณต้องสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการ ในขั้นตอนนี้คุณอาจใช้เครื่องมือความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น TRIZ เพื่อเริ่มต้นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ

หลังจากนั้นให้คุณใช้ Business Model Canvas มาใช้เพื่อช่วยวิเคราะห์ และสร้างองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจ และใช้กลยุทธ์ในการการเริ่มต้น และการเติบโตเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ สุดท้ายคือการสร้างแผนการจัดหาเงิน และการวิเคราะห์หาผลกำไรเพื่อสร้างความยั่งยืน

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

สร้างผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจของคุณได้

FAQ
ภายหลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

สร้างผลิตภัณฑ์ / บริการที่เป็นนวัตกรรม รวมทั้งสามารถสร้างรูปแบบธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่และธุรกิจ Startup ได้

ผู้เรียนที่เหมาะสมของหลักสูตรนี้

ผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการบริษัท รวมถึงผู้ที่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ / บริการใหม่ ๆ และเขียนแผนธุรกิจสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ Startup เพื่อนำผลิตภัณฑ์ / บริการใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด

โปรแกรม MotusXP Executive คืออะไร?

โปรแกรม MotusXP Executive คือเซ็ทคอร์สเรียนพิเศษที่รวบรวมเอาทักษะการเรียนอย่างครบถ้วนมาอยู่ในคอร์สเรียน

โปรเจ็ค Capstone คืออะไร?

โปรเจ็ค Capstone คือโปรเจ็คที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้ฝึกฝน ใช้งาน และได้นำวิชาที่เรียนไปเพิ่มทักษะให้มากขึ้จากวิชาที่คุณได้เรียนไป

ฉันสามารถลงเรียนแค่คอร์สเดียวได้หรือไม่? ฉันไม่สนใจโปรแกรม MotusXP Executive?

คุณสามารถทำได้ เพียงแค่ค้นหาคอร์สเรียนที่คุณสนใจ ลงเรียน และเริ่มเรียนได้เลย!

จะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเรียนโปรแกรม MotusXP Executive?

ขึ้นอยู่กับผู้เรียน ยิ่งถ้าคุณเรียนได้เร็วก็จะใช้เวลาสั้น ซึ่งโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้เวลาเรียนภายใน 6 เดือน

ฉันจำเป็นต้องลงเรียนคอร์สตามลำดับหรือไม่?

เราแนะนำให้คุณลงวิชาเรียนที่เราเสนอให้ตามลำดับ เนื่องจากคอร์สเรียนต่อไปจะต่อเนื่องมาจากคอร์สที่แล้ว

นโยบายการคืนเงินคืออะไร?

หากคุณยกเลิกการจ่ายเงินสำหรับคอร์สเรียน บริษัท อินโมตุส จำกัด เราจะคืนเงินให้คุณเต็มวงเงินภายใน 7 วันหลังจากการจ่ายเงิน หรือจนกระทั่งคุณได้รับประกาศนียบัตรหลังการเรียนคอร์สจบแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์นั้นๆ

ไม่เห็นคำตอบ? สอบถามกับผู้สร้างโดยตรง.
ถามคำถาม
ผู้สร้าง
ดร. รชฏ ขำบุญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการด้านนวัตกรรมหลักสูตรและเทคโนโลยี
ดร.ศิริเดช คำสุพรหม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการด้านการบริหารหลักสูตร
มหาวิทยาลัย