การตลาดดิจิทัล - ยกระดับความดั้งเดิมมุ่งสู่ดิจิทัล
การประเมิน 5.0 จาก 5
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กับ
ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน, อาจารย์ ลลิตา สันติวรรักษ์
เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
17940 THB
13455 THB
เพิ่มลงในตะกร้า
เกี่ยวกับ MotusXP Executive Program

เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้นำเสนอโปรแกรมการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้บริหารนี้ให้แก่คุณ ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถขับเคลื่อนธุรกิจจากการตลาดยุค 3.0 มุ่งสู่การตลาดยุค 4.0 โดยคุณจะได้สำรวจโลกของการตลาดดิจิทัล และเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงบนโลกในนี้ซึ่งเป็นกรณีศึกษา และตัวอย่างที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเริ่มจากการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานที่สำคัญของการบริหารการตลาด และวิวัฒนาการเปลี่ยนผ่านของการตลาดจากยุค 3.0 เข้าสู่การตลาดยุค 4.0 หรือที่ในปัจจุบันเราเรียกว่ายุคดิจิทัลนั่นเอง จากนั้นคุณจะได้เรียนรู้วิธีการศึกษา และเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคเชิงลึกเพื่อนำสารสนเทศเหล่านั้นมากำหนดแผน และกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในยุคดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง และการเพิ่มประสิทธิภาพของแผนแคมเปญ และการทดสอบทางเลือกด้วย  A/B Testing จากนั้นคุณจะได้เรียนรู้ว่าพลังของ Content Marketing และ SEO นั้นสามารถกระตุ้น traffic และเพิ่ม engagement ในช่องทางการตลาดดิจิทัลของคุณได้ รวมถึงยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่สุดของการตลาดดิจิทัล ดังนั้นคุณจะสามารถได้เรียนรู้เต็มที่ในหนึ่งรายวิชา อีกทั้งยังมีวิธีการรวบรวม วิเคราะห์และการใช้สารสนเทศทางการตลาดเพื่อกำหนดกิจกรรมทางการตลาดของคุณได้จริงมานำเสนอให้คุณได้รู้ และหลักสูตรสำหรับผู้บริหารนี้จะช่วยสอนให้คุณสามารถออกแบบแผนการตลาดดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพของคุณเองได้ด้วยวิชา Capstone Project 

6 หลักสูตร
ออกแบบมาเพื่อสร้างระดับความเป็นมืออาชีพให้กับคุณ
Capstone Project
ออกแบบมาให้คุรได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน
รับใบรับรอง
รับใบรับรองจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมของเรา และแชร์ให้เพื่อน ครอบครัว และผู้จ้างงานของคุณได้รู้
หลักสูตร
หลักสูตร 1
จากการตลาดยุค 3.0 มุ่งสู่การตลาดยุค 4.0
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, 1 - 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

การบริหารการตลาดวิวัฒนาการจากยุคที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ (การตลาดยุค 1.0) มาสู่ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยด้วยคุณค่า (การตลาดยุค 3.0) และในปัจจุบันนี้เราได้เข้าสู่ยุคแห่งการขับเคลื่อนจากช่องทางดั้งเดิมสู่รูปแบบดิจิทัล (การตลาดยุค 4.0) หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระหว่างการตลาดยุค 3.0 สู่การตลาดยุค 4.0 และหลักการพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อสร้างความสำเร็จให้ได้บนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้

หลังจากเรียนวิชานี้ท่านจะสามารถ:

 1. เข้าใจแนวคิดพื้นฐานต่างๆของการทำการตลาดในยุค 3.0 และยุค 4.0 อย่างลึกซึ้ง
 2. บริหารแนวปฎิบัติทางการตลาดเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านจากการตลาดยุค 3.0 สู่ยุค 4.0 ให้ประสบผลสำเร็จได้
 3. จัดเตรียมการทำ Capstone Project เพื่อสร้างสรรค์กลยุทธ์ และแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่ใช้ได้จริงกับธุรกิจได้
หลักสูตร 2
การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ใช่สำหรับกลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, 2 - 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้คุณได้เรียนรู้วิธีการศึกษาเพื่อให้เข้าใจ และเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในเชิงลึกได้โดยใช้เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ เช่น แบบสอบถามออนไลน์ และหรือใช้เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นคุณจะได้เรียนรู้วิธีการนำผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเหล่านั้นมากำหนดแผน และกำหนดกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณกำหนดกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

หลังจากเรียนวิชานี้ท่านจะสามารถ:

 1. เข้าใจการใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกได้อย่างลึกซึ้ง
 2. เข้าใจกระบวนการในการนำผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเหล่านั้นมากำหนดแผน และกำหนดกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณกำหนดกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในยุคดิจิทัลได้ 
หลักสูตร 3
การสร้างแคมเปญการตลาดดิจิทัล
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้คุณได้ศึกษากระบวนการในการสร้าง และกำหนดโครงสร้างของแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่เหมาะสม คุณจะได้เรียนรู้แบบจำลองต่างๆ ในการทดสอบตัวแบบทางเลือกเพื่อหาตัวแบบที่ดีที่สุดซึ่งช่วยให้คุณสามารถบรรลุตามเป้าหมายของการทำแคมเปญการตลาดได้โดยเฉพาะการใช้การทดสอบแบบ  A/B testing ในการทดสอบ

หลังจากเรียนวิชานี้ท่านจะสามารถ:

 1. เข้าใจกระบวนการในการสร้าง และการกำหนดโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับแคมเปญการตลาดได้อย่างลึกซึ้ง
 2. ทดสอบ และเลือกแบบจำลองหรือตัวแบบที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจได้ดีขึ้น
 3. สามารถเขียนแคมเปญการตลาดดิจิทัลสำหรับกรณีศึกษาที่สนใจได้อย่างเหมาะสม 
หลักสูตร 4
เนื้อหาขั้นสูงและกลยุทธ์ทางสื่อสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ SEO
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

หลักสูตรนี้จะให้คุณได้รู้เนื้อหาทางด้านการตลาด ระบบการจัดการโซเชียลมีเดีย และช่องทางในการเชื่อมต่อกันเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์จากการค้นหาข้อมูลไปยังเว็บไซต์ การใช้ประโยชน์จากเนื้อหาทางด้านการตลาด และการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดทำ SEO รวมไปถึงการทำการตลาดที่ช่วยเพิ่ม Traffic ให้กับเว็บไซต์

หลังจากเรียนจบแล้วท่านจะสามารถ

 1. เข้าใจเนื้อหาขั้นสูง และกลยุทธ์ทางสื่อสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ SEO 
 2. สามารถปรับเอากลยุทธ์การจัดทำ SEO มาใช้งานเพื่อเพิ่มปริมาณกิจกรรมทางด้านการตลาดในธุรกิจของตนเองได้
หลักสูตร 5
การวิเคราะห์ทางด้านดิจิทัลสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด: การวิเคราะห์ทางด้านการตลาดเชิงปฏิบัติการ
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

หลักสูตรนี้สร้างขึ้นจากทฤษฎี และพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางด้านการตลาด โดยมุ่งเน้นให้คุณได้เรียนรู้วิธีการนำการวิเคราะห์ไปใช้ในทางปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจการใช้ข้อมูลทางการตลาดมากยิ่งขึ้น และช่วยให้คุณเข้าใจถึงพลังของจำนวนข้อมูลเสมือน visualizing data ที่นิยมนำมาใช้ในโลกแห่งดิจิทัลนี้

หลังจากเรียนจบแล้วท่านจะสามารถ:

 1. เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์การวิเคราะห์ทางด้านการตลาด (MAP), การสร้างและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแบบทีละขั้นตอน ในการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล
หลักสูตร 6
Capstone Project - สร้างแคมเปญการตลาดดิจิทัล
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

ในรายวิชานี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้ต่างๆที่ได้เรียนมาในการสร้างแคมเปญการตลาดจริงจากกรณีศึกษา ด้วยการสาธิตให้เห็นรายวิชานี้จะสอนให้ท่านเห็นภาพจริงของทั้ง 5 ขั้นตอนในการสร้างแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่ใช้ได้จริง ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้ข้อมูลจากการทำ marketing analytics ต่างๆ

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดเป้าหมายของแคมเปญการตลาดดิจิทัล

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดเครื่องมือการตลาด SEO สำหรับแคมเปญการตลาดดิจิทัล

ขั้นตอนที่ 4 บูรณาการสื่อทั้งแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล สำหรับแคมเปญการตลาดดิจิทัล 

ขั้นตอนที่ 5 ร่างแผนและประเมินความสำเร็จของแคมเปญการตลาดดิจิทัล

หลังจากเรียนจบแล้วท่านจะสามารถ:

 1. สร้างแคมเปญการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสม
FAQ
หลังจากเรียนจบแล้วท่านจะสามารถ:

หลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เรียนจะสามารถสร้างสรรกลยุทธ์และแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่ใช้ได้จริงกับธุรกิจ 

ผู้ที่เหมาะสมจะเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ พนักงานองค์กรในระดับปฎิบัติการ ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบในการกำหนดแผนและเป้าหมายทางการตลาดของธุรกิจในยุคดิจิทัล รวมทั้งผู้ที่อยากเรียนรู้เพื่อออกแบบกลยุทธ์การตลาดและสร้างแคมเปญการตลาดดิจิทัลของตนเอง

ฉันสามารถลงเรียนแค่คอร์สเดียวได้หรือไม่? ฉันไม่สนใจโปรแกรม MotusXP Executive

คุณสามารถทำได้ เพียงแค่ค้นหาคอร์สเรียนที่คุณสนใจ ลงเรียน และเริ่มเรียนได้เลย!

โปรแกรม MotusXP Executive คืออะไร?

โปรแกรม MotusXP Executive คือเซ็ทคอร์สเรียนพิเศษที่รวบรวมเอาทักษะการเรียนอย่างครบถ้วนมาอยู่ในคอร์สเรียน

โปรเจ็ค Capstone คืออะไร?

โปรเจ็ค Capstone คือโปรเจ็คที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้ฝึกฝน ใช้งาน และได้นำวิชาที่เรียนไปเพิ่มทักษะให้มากขึ้จากวิชาที่คุณได้เรียนไป

จะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเรียนโปรแกรม MotusXP Executive?

ขึ้นอยู่กับผู้เรียน ยิ่งถ้าคุณเรียนได้เร็วก็จะใช้เวลาสั้น ซึ่งโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้เวลาเรียนภายใน 6 เดือน

ฉันจำเป็นต้องลงเรียนคอร์สตามลำดับหรือไม่?

เราแนะนำให้คุณลงวิชาเรียนที่เราเสนอให้ตามลำดับ เนื่องจากคอร์สเรียนต่อไปจะต่อเนื่องมาจากคอร์สที่แล้ว

นโยบายการคืนเงินคืออะไร?

หากคุณยกเลิกการจ่ายเงินสำหรับคอร์สเรียน บริษัท อินโมตุส จำกัด เราจะคืนเงินให้คุณเต็มวงเงินภายใน 7 วันหลังจากการจ่ายเงิน หรือจนกระทั่งคุณได้รับประกาศนียบัตรหลังการเรียนคอร์สจบแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์นั้นๆ

ไม่เห็นคำตอบ? สอบถามกับผู้สร้างโดยตรง.
ถามคำถาม
ผู้สร้าง
ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน
รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรและเครือข่ายนานาชาติ
อาจารย์ ลลิตา สันติวรรักษ์
อาจารย์บรรยาย
มหาวิทยาลัย