กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรักษาความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในยุคดิจิทัล
การประเมิน 5.0 จาก 5
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กับ
ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ กัญจนพงศ์
เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
17940 THB
13455 THB
เพิ่มลงในตะกร้า
เกี่ยวกับ MotusXP Executive Program

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมถึงวิธีการ และลักษณะของการจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล ด้วยกรณีศึกษาจากบริษัทชั้นนำที่อยู่ในบทเรียนจะทำให้คุณได้เรียนถึงรู้วิธีการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกขององค์กร รวมไปถึงการกำหนดและการประเมินกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร, ระดับธุรกิจ และระดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมถึงการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ, การประเมินกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์ รวมถึงการจัดการกลยุทธ์ที่เป็นวิธีการแบบร่วมสมัยก็ได้นำมารวบรวมไว้ในหลักสูตรนี้อีกด้วย แล้วยังมี Capstone Project ซึ่งเป็นโปรเจ็คก่อนจบหลักสูตรที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าใจการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างลึกซึ่ง แล้วสามารถนำทักษะที่ได้นั้นไปสร้างกลยุทธ์ให้แก่ธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 หลักสูตร
ออกแบบมาเพื่อสร้างระดับความเป็นมืออาชีพให้กับคุณ
Capstone Project
ออกแบบมาให้คุรได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน
รับใบรับรอง
รับใบรับรองจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมของเรา และแชร์ให้เพื่อน ครอบครัว และผู้จ้างงานของคุณได้รู้
หลักสูตร
หลักสูตร 1
การจัดการกลยุทธ์: บทนำ และแนวคิดพื้นฐาน
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

โลกของกลยุทธ์ทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง และเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตลอดเวลา หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณคิดอย่างมีกลยุทธ์ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจนยุคดิจิทัลนี้ได้อย่างชาญฉลาด ทุกวันนี้มูลค่าของธุรกิจ และการได้เปรียบทางด้านการแข่งขันนั้นช่วยให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นคุณค่าของธุรกิจได้ ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการจักการเชิงกลยุทธ์ และการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกขององค์กรที่เป็นหนึ่งในสิ่งท้าทายของการนำกลยุทธ์มาใช้ในยุคดิจิทัลนี้ แล้วคุณจะสามารถระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรือที่เราเรียกว่า SWOT ขององค์กรของคุณได้

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. อธิบายว่า เหตุใดกลยุทธ์จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล
 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กรอย่างครอบคลุมได้
 3. ระบุ จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรคขององค์กรได้
 4. จัดทำ Capstone Project เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจได้
หลักสูตร 2
การสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจหลายระดับ
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ในหลักสูตรนี้คุณจะเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับองค์กร  ระดับธุรกิจ และระดับปฏิบัติงาน โดยคุณจะได้ทราบถึงการกำหนด (1) กลยุทธ์ระดับองค์กร ที่ประกอบไปด้วย กลยุทธ์การเติบโต, กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ และกลยุทธ์การตัดทอน (2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ที่ประกอบด้วย กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน, กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง และกลยุทธ์เจาะเฉพาะกลุ่ม (3) กลยุทธ์ระดับปฏิบัติงาน ที่ประกอบด้วย กลยุทธ์การตลาด, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, กลยุทธ์การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. กำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร, กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับปฏิบัติงานได้
 2. สร้างการเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์แต่ละประเภทได้
หลักสูตร 3
การสร้างกลยุทธ์: การนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์มาใช้ร่วมกัน
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

ในหลักสูตรนี้คุณจะสามารถเข้าใจแนวคิดการสร้างผลยุทธ์ และวิธีการนำนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์มาใช้ร่วมกัน รวมถึงขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์กลยุทธ์, การกำหนดทิศทางขององค์กร, การกำหนดกลยุทธ์, การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ, การควบคุม และประเมินกลยุทธ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์ ได้แก่ TOWS Matirx, BGC Matrix, McKinsey / GE Matrix และ Product/Market Evolution Matrix

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. เข้าใจแนวคิดในการกำหนดกลยุทธ์ และวิธีการนำวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์มาใช้ในธุรกิจ
 2. เข้าใจขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์กลยุทธ์, การกำหนดทิศทางขององค์กร, การกำหนดกลยุทธ์, การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ, การควบคุม และประเมินกลยุทธ์
 3. ใช้เครื่องมือสำหรับการกำหนดกลยุทธ์รวมทั้ง TOWS Matirx, BGC Matrix, McKinsey / GE Matrix และ Product/Market Evolution Matrix ได้
หลักสูตร 4
การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผล และการควบคุม
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

ในหลักสูตรนี้คุณจะเข้าใจแนวคิดในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผล และการควบคุม ตลอดจนวิธีการในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วย TQM Framework, Competency Model, 7S Model และการเป็นผู้นำทางด้านกลยุทธ์ นอกจากนี้คุณจะได้เข้าใจแนวคิด กระบวนการประเมินประสิทธิภาพ และการควบคุมกลยุทธ์ให้ไปในทิศทางที่ต้องการ โดยมีเครื่องมือ และเทคนิค ที่ประกอบไปด้วย Benchmarking และ Balanced Scorecard

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. เข้าใจวิธีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วย TQM Framework, Competency Model, 7S Model และการเป็นผู้นำทางด้านกลยุทธ์ ได้เข้าใจแนวคิดขั้นตอนของการประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ
 2. ใช้เครื่องมือร่วมกับเทคนิคในการประเมิน และควบคุมกลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วย Benchmarking และ Balanced Scorecard ได้
หลักสูตร 5
ประเด็นร่วมสมัยในการจัดการกลยุทธ์
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

ในหลักสูตรนี้คุณจะสามารถเข้าใจถึงประเด็นร่วมสมัยในการจัดการกลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วยแนวคิดของความเหมาะสมในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ, วิธีการใช้ทรัพยากรและความสามารถขององค์กร รวมทั้งการรักษาความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันอีกด้วย

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. เข้าใจประเด็นร่วมสมัยในการจัดการกลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วยแนวคิดของความเหมาะสมในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ, วิธีการใช้ทรัพยากรและความสามารถขององค์กร รวมทั้งการรักษาความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน
 2. นำเอาความรู้ความเข้าใจที่ได้จากประเด็นที่ได้เรียนไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ของคุณเองได้
หลักสูตร 6
Capstone Project - สร้างกลยุทธ์สำหรับธุรกิจของคุณ
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

ในหลักสูตรนี้คุณจะต้องเลือกบริษัทหรือองค์กรมาเป็นกรณีศึกษาของตนเองเพื่อแสดงแนวคิดทางกลยุทธ์ และแสดงแนวคิดที่มีต่อธุรกิจของคุณ ขั้นตอนแรกให้คุณวิเคราะห์สภาพภายใน และภายนอกขององค์กรดังกล่าว ต่อมาให้คุณกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้แก่องค์กรที่คุณได้เลือก หลังจากนั้นให้คุณอธิบายวิธีการนำเอากลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นมานั้นไปใช้กับองค์กรที่คุณเลือก รวมทั้งอธิบายการประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ และวิธีควบคุมการนำกลยุทธ์ไปใช้ตามทิศทางที่กำหนด โดยให้คุณนำเอาประเด็นร่วมสมัยในการจัดการกลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วยแนวคิดของความเหมาะสมในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ, วิธีการใช้ทรัพยากรและความสามารถขององค์กร รวมทั้งการรักษาความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

1. สร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจให้กับองค์กรของคุณได้

FAQ
หลังจากเรียนจบแล้วท่านจะสามารถ:
 • หลังจากสำเร็จหลักสูตรนี้  คุณจะสามารถสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจของคุณเอง ได้จาก:
 • การทำ Value Chain Analysis, การใช้ PESTEL, Five-Force Model, McKinsey’s 7s Framework รวมทั้งเครื่องมือและเทคนิคสำหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
 • แนวคิดกลยุทธศาสตร์หลายระดับ
 • เรียนรู้จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล

 ฯลฯ

หลังจากเรียนจบแล้วท่านจะสามารถ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ รวมทั้งผู้บริหารระดับต้น  ระดับกลาง และระดับสูงที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย และ กลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจสร้างธุรกิจของตนเอง

โปรเจ็ค Capstone คืออะไร?

โปรเจ็ค Capstone คือโปรเจ็คที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้ฝึกฝน ใช้งาน และได้นำวิชาที่เรียนไปเพิ่มทักษะให้มากขึ้จากวิชาที่คุณได้เรียนไป

ฉันสามารถลงเรียนแค่คอร์สเดียวได้หรือไม่? ฉันไม่สนใจโปรแกรม MotusXP Executive?

คุณสามารถทำได้ เพียงแค่ค้นหาคอร์สเรียนที่คุณสนใจ ลงเรียน และเริ่มเรียนได้เลย!

จะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเรียนโปรแกรม MotusXP Executive?

ขึ้นอยู่กับผู้เรียน ยิ่งถ้าคุณเรียนได้เร็วก็จะใช้เวลาสั้น ซึ่งโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้เวลาเรียนภายใน 6 เดือน

ฉันจำเป็นต้องลงเรียนคอร์สตามลำดับหรือไม่?

เราแนะนำให้คุณลงวิชาเรียนที่เราเสนอให้ตามลำดับ เนื่องจากคอร์สเรียนต่อไปจะต่อเนื่องมาจากคอร์สที่แล้ว

นโยบายการคืนเงินคืออะไร?

หากคุณยกเลิกการจ่ายเงินสำหรับคอร์สเรียน บริษัท อินโมตุส จำกัด เราจะคืนเงินให้คุณเต็มวงเงินภายใน 7 วันหลังจากการจ่ายเงิน หรือจนกระทั่งคุณได้รับประกาศนียบัตรหลังการเรียนคอร์สจบแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์นั้นๆ

โปรแกรม MotusXP Executive คืออะไร?

โปรแกรม MotusXP Executive คือเซ็ทคอร์สเรียนพิเศษที่รวบรวมเอาทักษะการเรียนอย่างครบถ้วนมาอยู่ในคอร์สเรียน

ไม่เห็นคำตอบ? สอบถามกับผู้สร้างโดยตรง.
ถามคำถาม
ผู้สร้าง
ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ กัญจนพงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัย