แนวทางการบริหารการเงินในการประกอบธุรกิจ
การประเมิน 5.0 จาก 5
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กับ
ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
17940 THB
13455 THB
เพิ่มลงในตะกร้า
เกี่ยวกับ MotusXP Executive Program

หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคทางการเงินที่สามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้ในการบริหารเงินทุนขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรในการสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงิน ผู้ประกอบการธุรกิจ SME/Startup  และบุคลากรในระดับบริหาร เพื่อให้สามารถพิจารณา และเลือกเครื่องมือ และเทคนิคทางการเงินที่เหมาะสมองค์กรสามารถบรรลุเหมายที่กำหนดไว้ หลักสูตรนี้ประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานด้านการเงินธุรกิจ (Corporate finance) ได้แก่ มูลค่าของเงินตามเวลา ความเสี่ยง ผลตอบแทน และต้นทุนของเงินทุน นอกจากนี้หลักสูตรยังครอบคลุมเทคนิคในการอ่าน และทำความเข้าใจงบการเงินในมุมมองของนักลงทุน และผู้บริหาร  แนวคิดในการจัดการการเงิน เช่น การประเมินงบประมาณลงทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (Working capital) การเลือกเครื่องมือการเงิน เช่น การระดุมจากตลาดหลักทรัพย์ โดยการนำเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ การควบรวมและซื้อกิจการ รวมทั้งเครื่องมือการเงินรูปแบบใหม่ในโลกยุคดิจิทัล CROWDFUNDING  โดยในช่วงท้ายของหลักสูตรจะเป็นโครงงานที่เรียกว่า Capstone project ซึ่งผู้เรียนจะต้องฝึกฝนการประยุกต์แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคทางการเงินในบริษัทที่เลือกมาศึกษา เพื่อวิเคราะห์ผลประกอบการ และโครงสร้างทางการเงิน รวมไปถึงการกำหนดกลยุทธ์นโยบาย และแผนทางการเงิน รวมทั้งการวางแผนทางการเงินในระยะสั้น และระยะยาวได้

6 หลักสูตร
ออกแบบมาเพื่อสร้างระดับความเป็นมืออาชีพให้กับคุณ
Capstone Project
ออกแบบมาให้คุรได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน
รับใบรับรอง
รับใบรับรองจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมของเรา และแชร์ให้เพื่อน ครอบครัว และผู้จ้างงานของคุณได้รู้
หลักสูตร
หลักสูตร 1
กรอบพื้นฐานของการเงินธุรกิจ
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, 1 - 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ในหลักสูตรนี้คุณอธิบายถึง 3 หลักพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในด้านการเงินขององค์กร ซึ่งก็คือแนวคิดเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลา (TVM) ที่เป็นปัจจัยหลายในการส่งผลกระทบต่อมูลค่าของเงินตามเวลา (TVM) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ประกอบไปด้วย ค่างวดรายปี อัตราดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าในอนาคต ต้นทุนค่าเสียโอกาสและกฎข้อ 72. ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าในอนาคต Microsoft Excel เป็นเครื่องมือในการตำนวณ โดยรวมถึงการอธิบายถึงความเสี่ยง ผลตอบแทน รวมถึงต้นทุนของทุน ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการการเงินของบริษัท

ในการคำนวณหามูลค่าของเงินตามกาลเวลานั้นโปรแกรม Microsoft Excel สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การคำนวนเป็นไปได้อย่างง่ายดายขึ้น นอกจากนี้ในหลักสูตรนี้ยังรวมถึงแนวคิดเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนรวมทั้งต้นทุนของเงินทุนซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการการเงินธุรกิจ

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถ

 1. อธิบายผลของเงินงวด อัตราผลตอบแทน มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าอนาคต ต้นทุนค่าเสียโอกาสและกฎของเลข 72 ที่มีต่อการคำนวณหามูลค่าของเงินตามกาลเวลาได้
 2. สามารถคำนวณหามูลค่าของเงินในปัจจุบันและมูลค่าของเงินในอนาคตโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้
 3. สามารถประยุกต์แนวคิดความเสี่ยงและผลตอบแทน รวมทั้งต้นทุนของเงินทุน ในการบริหารการเงินเบื้องต้นของธุรกิจได้
หลักสูตร 2
การใช้ประโยชน์จากงบการเงิน
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถจัดทำงบการเงินที่สำคัญในแต่ละประเภทได้ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบในงบการเงิน นอกจากนี้ ยังรวมถึงการประยุกต์แนวคิด และเทคนิคในการวิเคราะห์งบการเงินซึ่งจะอธิบายโดยใช้กรณีศึกษา

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถ

 1. อธิบายผลการดำเนินงานทางการเงินซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินได้
 2. ประเมินผลประกอบการของธุรกิจโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินได้
หลักสูตร 3
การตัดสินใจลงทุนในโครงการระยะยาว
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนจะเข้าใจถึงหลักการประเมินการลงทุนในโครงการระยะยาว และเทคนิคที่ใช้ในการประเมิน ที่เรียกว่างบประมาณจ่ายลงทุนที่จะสำหรับการประเมินและสามารถเลือกโครงการลงทุนที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งในส่วนของผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์งบประมาณจ่ายลงทุนนั่นก็คือมูลลค่าปัจจุบันสุทธิ ระยะเวลาคืนทุนคิดลด อัตราผลตอบแทนภายใน และอัตราผลตอบแทนภายในปรับค่า รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมในการวิเคราะห์โดยใช้มุมมองอื่นๆ เช่น ดัชนีการทำกำไร เป็นต้น

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถ

 1. ประเมินโครงการที่จะตัดสินใจลงทุนโดยใช้เทคนิคงบประมาณจ่ายลงทุนได้
 2. ประยุกต์การใช้เทคนิคงบประมาณจ่ายลงทุนที่เหมาะสมในการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งในส่วนของผู้ถือหุ้นได้
หลักสูตร 4
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เรียนจะเข้าใจวิธีในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์หมุนเวียน อันได้แก่ เงินสด สินค้าคงคลัง ลูกหนี้ รวมทั้งหนี้สินหมุนเวียน เพื่อเพิ่มและรักษาสภาพคล่องของกิจการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และช่วยสร้างความมั่งคั่งในส่วนของผู้ถือหุ้น หลักสูตรนี้ยังรวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดของการบริหารสภาพคล่อง วงจรการดำเนินงาน และวงจรการเปลี่ยนแปลงของเงินสด ที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอีกด้วย

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถ

 1. บริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่งคั่งในส่วนของผู้ถือหุ้นได้
 2. ประเมิน และบริหารสภาพคล่องโดยพิจารณาจากวงจรการดำเนินงาน และวงจรการเปลี่ยนแปลงของเงินสดได้
หลักสูตร 5
การตัดสินใจในการจัดหาเงินทุน
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เรียนจะเข้าใจวิธีในการประเมิน และการวางแผนโครงสร้างของเงินทุนที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งให้กับส่วนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเลือกวิธีในการจัดการการเงินในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพ การตัดสินใจจัดหาเงิน โดยผ่านการระดมทุน การเสนอขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก (IPO)  การรวมกิจการและการซื้อกิจการ รวมถึงเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เช่น การระดมทุนสาธารณะ (Crowdfunding)

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถ

 1. ประเมินทางเลือกในการจัดหาเงิน และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อที่จะสร้างความมั่งคั่งในส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้
 2. กำหนดกลยุทธ์ทางการเงินสำหรับเป้าหมายของธุรกิจในระยะยาวได้
หลักสูตร 6
Capstone Project - การกำหนดกลยุทธฺทางการเงิน และนโยบายทางการเงินเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับธุรกิจ
ระยะเวลาในการเรียน
4 สัปดาห์, ชั่วโมงต่อสัปดาห์

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

ในหลักสูตรนี้จะช่วยอธิบายการประยุกต์แนวคิดด้านการเงินธุรกิจ โดยใช้ตัวอย่างในทางปฏิบัติจริง ซึ่งคุณจะต้องเลือกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดเอ็ม เอ ไอ รวมทั้งบริษัทที่เสนอขายหุ้นเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อจัดทำการประเมินผลประกอบการด้านการเงิน ในแต่ละมุมมอง เช่น การประเมินสภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ การจัดหาเงินและความสามารถในการทำกำไร และวิเคราะห์ความสามารถของบริษัทในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งโครงสร้างเงินทุนและการจัดหาเงิน ในหลักสูตรนี้จะช่วยยกตัวอย่างการประยุกต์แนวคิดของการเงินธุรกิจเชิงซ้อนในการตัดสินใจลงทุนในโครงการระยะยาว รวมทั้งการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงิน การระดมทุนผ่านการรวมกิจการ และการซื้อกิจการเพื่อสร้างความมั่งคั่งในส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถ

 1. วิเคราะห์ผลประกอบการทางการเงินของกิจการ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่งคั่งในส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้
FAQ
หลังจากเรียนจบแล้วท่านจะสามารถ:

ผู้ที่จบหลักสูตร สามารถวิเคราะห์ผลประกอบการของกิจการจากรายงานการเงิน เพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

รวมทั้งประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือต่างๆทางการเงินเพื่อกำหนดโครงสร้างทางการเงินเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับกิจการ

 รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ นโยบายและวางแผนทางการเงิน ในระยะสั้นและระยะยาว 

หลังจากเรียนจบแล้วท่านจะสามารถ:

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงิน ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และ Startup   เพื่อให้สามารถพิจารณาและเลือกเครื่องมือและเทคนิคทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับกิจการ

ฉันจำเป็นต้องลงเรียนคอร์สตามลำดับหรือไม่?

เราแนะนำให้คุณลงวิชาเรียนที่เราเสนอให้ตามลำดับ เนื่องจากคอร์สเรียนต่อไปจะต่อเนื่องมาจากคอร์สที่แล้ว

จะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเรียนโปรแกรม MotusXP Executive?

ขึ้นอยู่กับผู้เรียน ยิ่งถ้าคุณเรียนได้เร็วก็จะใช้เวลาสั้น ซึ่งโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้เวลาเรียนภายใน 6 เดือน

โปรแกรม MotusXP Executive คืออะไร?

โปรแกรม MotusXP Executive คือเซ็ทคอร์สเรียนพิเศษที่รวบรวมเอาทักษะการเรียนอย่างครบถ้วนมาอยู่ในคอร์สเรียน

ฉันสามารถลงเรียนแค่คอร์สเดียวได้หรือไม่? ฉันไม่สนใจโปรแกรม MotusXP Executive?

คุณสามารถทำได้ เพียงแค่ค้นหาคอร์สเรียนที่คุณสนใจ ลงเรียน และเริ่มเรียนได้เลย!

นโยบายการคืนเงินคืออะไร?

หากคุณยกเลิกการจ่ายเงินสำหรับคอร์สเรียน บริษัท อินโมตุส จำกัด เราจะคืนเงินให้คุณเต็มวงเงินภายใน 7 วันหลังจากการจ่ายเงิน หรือจนกระทั่งคุณได้รับประกาศนียบัตรหลังการเรียนคอร์สจบแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์นั้นๆ

ไม่เห็นคำตอบ? สอบถามกับผู้สร้างโดยตรง.
ถามคำถาม
ผู้สร้าง
ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
คณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
มหาวิทยาลัย