หลักสูตร
นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Startup

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

ในหลักสูตรนี้คุณจะสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการ และการพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจของคุณ โดยกระบวนการจะเริ่มตั้งแต่ การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ได้ศึกษามาก่อนหน้านี้ โดยใช้กับรูปแบบธุรกิจของคุณมาเป็นส่วนร่วมในการทำโปรเจ็ค

ประการแรกคุณต้องสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการ ในขั้นตอนนี้คุณอาจใช้เครื่องมือความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น TRIZ เพื่อเริ่มต้นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ

หลังจากนั้นให้คุณใช้ Business Model Canvas มาใช้เพื่อช่วยวิเคราะห์ และสร้างองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจ และใช้กลยุทธ์ในการการเริ่มต้น และการเติบโตเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ สุดท้ายคือการสร้างแผนการจัดหาเงิน และการวิเคราะห์หาผลกำไรเพื่อสร้างความยั่งยืน

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

สร้างผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจของคุณได้

นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Startup

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

หลักสูตรนี้เป็นการศึกษารูปแบบการจัดหาเงินทุนที่แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ Bootstrapping การเติบโตของหนี้ และทุนความเสี่ยง รวมถึงภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุน รวมถึงการมองหาการลงทุนหลักๆ เช่น ทุนหมุนเวียนและ Crowdfunding นอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ และแผนงานในการหาทางออกให้กับธุรกิจได้

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. เข้าใจการประเมินค่าทางการเงิน และข้อตกลง
 2. เข้าใจการเงินภาคเอกชน และภาครัฐและการคำนวณ Breakeven
 3. เข้าใจงบการเงิน Pro Forma
 4.  เข้าใจกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการหาทางออกให้แก่บริษัท
นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Startup

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

ในหลักสูตรนี้เป็นกระบวนการเปิดตัวสำหรับธุรกิจ Start-up ที่มีการอธิบายถึงศิลปะในการสร้าง การจัดการทีมภายในองค์กร การสร้างทีมภายนอกคณะกรรมการที่ปรึกษา การจัดหาการบริการที่เป็นมืออาชีพการเป็นผู้ประกอบการที่ดีอีกด้วย จากนั้นจะมีอธิบายถึงการจัดทำกลยุทธ์สำหรับการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อให้คุณเข้าใจถึงองค์ประกอบสำคัญของการปรับขนาดขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงภาพรวมของการสร้างความต้องการในการซื้อของลูกค้า และการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการเรียนรู้วิธีการในทำการตลาดดิจิทัลกับสื่อสังคมออนไลน์ เช่น PR, SEO และการกำหนดราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังได้อธิบายถึงการสร้างกระบวนการขาย, การสร้างความร่วมมือ และการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้ตรงกับความต้องการซื้อของลูกค้า รวมถึงการตรวจสอบส่วนประกอบสำคัญที่มีส่วนในการการพัฒนา และการรักษาความสามารถขององค์กรอีกด้วย

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. กำหนดส่วนประกอบของแบบจำลองธุรกิจของธุรกิจสตาร์ทอัพได้
 2.  กำหนดขั้นตอนการบริหารจัดการทีมงาน ทรัพยากร และกลยุทธ์ได้ในการเปิดตัวธุรกิจสตาร์ทอัพได้
นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Startup

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

รูปแบบธุรกิจแบบ Canvas หรือ BMC ถือเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของแนวคิดทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อเป็นการสะท้อนการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการนำเสนอโมเดลธุรกิจที่กำหนดไว้ และโมเดลธุรกิจที่นิยมใช้มากกันที่สุด จากนั้นเราจะเรียนรู้วิธีสร้างโมเดลธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และประเมินการทำงานของบริษัท โดยเราจะใช้วิธีการแบบจำลองของรูปแบบธุรกิจนี้ในการนำไปสู่แนวคิดเชิงกลยุทธ์ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

หลังจากเรียนจบคุณจะสามารถเข้าใจได้ว่า

 1. เข้าใจการทำ Business Model Canvas
 2. เข้าใจช่องทาง และความสัมพันธ์กับลูกค้า
 3. สามารถสตรีมรายได้ และแหล่งข้อมูลสำคัญได้
 4.  เข้าใจกิจกรรมสำคัญความร่วมมือ และโครงสร้างต้นทุน
นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Startup

นวัตกรรมคือสิ่งสำคัญในการสร้างยุทธศาสตร์ของธุรกิจ บุคลากรทุกตำแหน่งในบริษัทสามารถสร้างคุณค่าด้วยนวัตกรรม หลักสูตรนี้จะให้ความรู้ และมุมมองที่จำเป็นในการวิเคราะห์เชิงลึกของอุตสาหกรรมต่างๆ และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การแข่งขันทางด้านนวัตกรรม และการวางตำแหน่งขององค์กรภายในอุตสาหกรรมที่บริษัทเลือกที่จะแข่งขัน ซึ่งการวางตำแหน่งจะมีผลต่อการใช้ทรัพยากร สมรรถนะ และผลการดำเนินงานของบริษัท

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. เข้าใจความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงความคิดของการเป็นผู้ประกอบการ
 2. เข้าใจสร้างสรรค์ความหลากหลาย และการสร้างสรรค์มูลค่า
 3. เข้าใจกลุ่มลูกค้า
 4. เข้าใจการนำเสนอคุณค่าขององค์กร
นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Startup

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเริ่มเป็นผู้ประกอบการธุรกิจให้แก่ผู้เรียน โดยหัวข้อแรกจะเริ่มต้นด้วยความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในยุคดิจิทัล หัวข้อที่สองคือ กระบวนการในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับบริษัทใหม่ๆ ซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียด หัวข้อที่สาม คือ การอธิบายและการทำความเข้าใจอุตสาหกรรมและลูกค้าโดยสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของบริษัท และสุดท้ายคือการอธิบายเกี่ยวกับความคิดของผู้ประกอบการ แรงจูงใจและพฤติกรรมสำหรับยุคดิจิทัล

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. อธิบายได้ว่าทำไมนวัตกรรมจึงมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับบริษัทในยุคดิจิทัล
 2. เข้าใจกับกระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์สำหรับธุรกิจ Startup
 3. เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและลูกค้า
 4. เพิ่มความคิด แรงจูงใจ และพฤติกรรมที่ดีของของการเป็นผู้ประกอบการได้มากขึ้น