หลักสูตร
การตลาดดิจิทัล - ยกระดับความดั้งเดิมมุ่งสู่ดิจิทัล

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

ในรายวิชานี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้ต่างๆที่ได้เรียนมาในการสร้างแคมเปญการตลาดจริงจากกรณีศึกษา ด้วยการสาธิตให้เห็นรายวิชานี้จะสอนให้ท่านเห็นภาพจริงของทั้ง 5 ขั้นตอนในการสร้างแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่ใช้ได้จริง ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้ข้อมูลจากการทำ marketing analytics ต่างๆ

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดเป้าหมายของแคมเปญการตลาดดิจิทัล

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดเครื่องมือการตลาด SEO สำหรับแคมเปญการตลาดดิจิทัล

ขั้นตอนที่ 4 บูรณาการสื่อทั้งแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล สำหรับแคมเปญการตลาดดิจิทัล 

ขั้นตอนที่ 5 ร่างแผนและประเมินความสำเร็จของแคมเปญการตลาดดิจิทัล

หลังจากเรียนจบแล้วท่านจะสามารถ:

 1. สร้างแคมเปญการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสม
การตลาดดิจิทัล - ยกระดับความดั้งเดิมมุ่งสู่ดิจิทัล

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

หลักสูตรนี้สร้างขึ้นจากทฤษฎี และพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางด้านการตลาด โดยมุ่งเน้นให้คุณได้เรียนรู้วิธีการนำการวิเคราะห์ไปใช้ในทางปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจการใช้ข้อมูลทางการตลาดมากยิ่งขึ้น และช่วยให้คุณเข้าใจถึงพลังของจำนวนข้อมูลเสมือน visualizing data ที่นิยมนำมาใช้ในโลกแห่งดิจิทัลนี้

หลังจากเรียนจบแล้วท่านจะสามารถ:

 1. เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์การวิเคราะห์ทางด้านการตลาด (MAP), การสร้างและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแบบทีละขั้นตอน ในการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล
การตลาดดิจิทัล - ยกระดับความดั้งเดิมมุ่งสู่ดิจิทัล

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

หลักสูตรนี้จะให้คุณได้รู้เนื้อหาทางด้านการตลาด ระบบการจัดการโซเชียลมีเดีย และช่องทางในการเชื่อมต่อกันเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์จากการค้นหาข้อมูลไปยังเว็บไซต์ การใช้ประโยชน์จากเนื้อหาทางด้านการตลาด และการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดทำ SEO รวมไปถึงการทำการตลาดที่ช่วยเพิ่ม Traffic ให้กับเว็บไซต์

หลังจากเรียนจบแล้วท่านจะสามารถ

 1. เข้าใจเนื้อหาขั้นสูง และกลยุทธ์ทางสื่อสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ SEO 
 2. สามารถปรับเอากลยุทธ์การจัดทำ SEO มาใช้งานเพื่อเพิ่มปริมาณกิจกรรมทางด้านการตลาดในธุรกิจของตนเองได้
การตลาดดิจิทัล - ยกระดับความดั้งเดิมมุ่งสู่ดิจิทัล

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้คุณได้ศึกษากระบวนการในการสร้าง และกำหนดโครงสร้างของแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่เหมาะสม คุณจะได้เรียนรู้แบบจำลองต่างๆ ในการทดสอบตัวแบบทางเลือกเพื่อหาตัวแบบที่ดีที่สุดซึ่งช่วยให้คุณสามารถบรรลุตามเป้าหมายของการทำแคมเปญการตลาดได้โดยเฉพาะการใช้การทดสอบแบบ  A/B testing ในการทดสอบ

หลังจากเรียนวิชานี้ท่านจะสามารถ:

 1. เข้าใจกระบวนการในการสร้าง และการกำหนดโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับแคมเปญการตลาดได้อย่างลึกซึ้ง
 2. ทดสอบ และเลือกแบบจำลองหรือตัวแบบที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจได้ดีขึ้น
 3. สามารถเขียนแคมเปญการตลาดดิจิทัลสำหรับกรณีศึกษาที่สนใจได้อย่างเหมาะสม 
การตลาดดิจิทัล - ยกระดับความดั้งเดิมมุ่งสู่ดิจิทัล

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้คุณได้เรียนรู้วิธีการศึกษาเพื่อให้เข้าใจ และเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในเชิงลึกได้โดยใช้เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ เช่น แบบสอบถามออนไลน์ และหรือใช้เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นคุณจะได้เรียนรู้วิธีการนำผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเหล่านั้นมากำหนดแผน และกำหนดกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณกำหนดกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

หลังจากเรียนวิชานี้ท่านจะสามารถ:

 1. เข้าใจการใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกได้อย่างลึกซึ้ง
 2. เข้าใจกระบวนการในการนำผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเหล่านั้นมากำหนดแผน และกำหนดกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณกำหนดกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในยุคดิจิทัลได้ 
การตลาดดิจิทัล - ยกระดับความดั้งเดิมมุ่งสู่ดิจิทัล

การบริหารการตลาดวิวัฒนาการจากยุคที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ (การตลาดยุค 1.0) มาสู่ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยด้วยคุณค่า (การตลาดยุค 3.0) และในปัจจุบันนี้เราได้เข้าสู่ยุคแห่งการขับเคลื่อนจากช่องทางดั้งเดิมสู่รูปแบบดิจิทัล (การตลาดยุค 4.0) หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระหว่างการตลาดยุค 3.0 สู่การตลาดยุค 4.0 และหลักการพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อสร้างความสำเร็จให้ได้บนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้

หลังจากเรียนวิชานี้ท่านจะสามารถ:

 1. เข้าใจแนวคิดพื้นฐานต่างๆของการทำการตลาดในยุค 3.0 และยุค 4.0 อย่างลึกซึ้ง
 2. บริหารแนวปฎิบัติทางการตลาดเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านจากการตลาดยุค 3.0 สู่ยุค 4.0 ให้ประสบผลสำเร็จได้
 3. จัดเตรียมการทำ Capstone Project เพื่อสร้างสรรค์กลยุทธ์ และแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่ใช้ได้จริงกับธุรกิจได้