หลักสูตร
กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรักษาความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในยุคดิจิทัล

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

ในหลักสูตรนี้คุณจะต้องเลือกบริษัทหรือองค์กรมาเป็นกรณีศึกษาของตนเองเพื่อแสดงแนวคิดทางกลยุทธ์ และแสดงแนวคิดที่มีต่อธุรกิจของคุณ ขั้นตอนแรกให้คุณวิเคราะห์สภาพภายใน และภายนอกขององค์กรดังกล่าว ต่อมาให้คุณกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้แก่องค์กรที่คุณได้เลือก หลังจากนั้นให้คุณอธิบายวิธีการนำเอากลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นมานั้นไปใช้กับองค์กรที่คุณเลือก รวมทั้งอธิบายการประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ และวิธีควบคุมการนำกลยุทธ์ไปใช้ตามทิศทางที่กำหนด โดยให้คุณนำเอาประเด็นร่วมสมัยในการจัดการกลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วยแนวคิดของความเหมาะสมในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ, วิธีการใช้ทรัพยากรและความสามารถขององค์กร รวมทั้งการรักษาความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

1. สร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจให้กับองค์กรของคุณได้

กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรักษาความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในยุคดิจิทัล

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

ในหลักสูตรนี้คุณจะสามารถเข้าใจถึงประเด็นร่วมสมัยในการจัดการกลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วยแนวคิดของความเหมาะสมในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ, วิธีการใช้ทรัพยากรและความสามารถขององค์กร รวมทั้งการรักษาความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันอีกด้วย

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. เข้าใจประเด็นร่วมสมัยในการจัดการกลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วยแนวคิดของความเหมาะสมในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ, วิธีการใช้ทรัพยากรและความสามารถขององค์กร รวมทั้งการรักษาความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน
 2. นำเอาความรู้ความเข้าใจที่ได้จากประเด็นที่ได้เรียนไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ของคุณเองได้
กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรักษาความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในยุคดิจิทัล

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

ในหลักสูตรนี้คุณจะเข้าใจแนวคิดในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผล และการควบคุม ตลอดจนวิธีการในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วย TQM Framework, Competency Model, 7S Model และการเป็นผู้นำทางด้านกลยุทธ์ นอกจากนี้คุณจะได้เข้าใจแนวคิด กระบวนการประเมินประสิทธิภาพ และการควบคุมกลยุทธ์ให้ไปในทิศทางที่ต้องการ โดยมีเครื่องมือ และเทคนิค ที่ประกอบไปด้วย Benchmarking และ Balanced Scorecard

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. เข้าใจวิธีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วย TQM Framework, Competency Model, 7S Model และการเป็นผู้นำทางด้านกลยุทธ์ ได้เข้าใจแนวคิดขั้นตอนของการประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ
 2. ใช้เครื่องมือร่วมกับเทคนิคในการประเมิน และควบคุมกลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วย Benchmarking และ Balanced Scorecard ได้
กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรักษาความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในยุคดิจิทัล

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

ในหลักสูตรนี้คุณจะสามารถเข้าใจแนวคิดการสร้างผลยุทธ์ และวิธีการนำนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์มาใช้ร่วมกัน รวมถึงขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์กลยุทธ์, การกำหนดทิศทางขององค์กร, การกำหนดกลยุทธ์, การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ, การควบคุม และประเมินกลยุทธ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์ ได้แก่ TOWS Matirx, BGC Matrix, McKinsey / GE Matrix และ Product/Market Evolution Matrix

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. เข้าใจแนวคิดในการกำหนดกลยุทธ์ และวิธีการนำวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์มาใช้ในธุรกิจ
 2. เข้าใจขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์กลยุทธ์, การกำหนดทิศทางขององค์กร, การกำหนดกลยุทธ์, การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ, การควบคุม และประเมินกลยุทธ์
 3. ใช้เครื่องมือสำหรับการกำหนดกลยุทธ์รวมทั้ง TOWS Matirx, BGC Matrix, McKinsey / GE Matrix และ Product/Market Evolution Matrix ได้
กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรักษาความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในยุคดิจิทัล

ในหลักสูตรนี้คุณจะเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับองค์กร  ระดับธุรกิจ และระดับปฏิบัติงาน โดยคุณจะได้ทราบถึงการกำหนด (1) กลยุทธ์ระดับองค์กร ที่ประกอบไปด้วย กลยุทธ์การเติบโต, กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ และกลยุทธ์การตัดทอน (2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ที่ประกอบด้วย กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน, กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง และกลยุทธ์เจาะเฉพาะกลุ่ม (3) กลยุทธ์ระดับปฏิบัติงาน ที่ประกอบด้วย กลยุทธ์การตลาด, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, กลยุทธ์การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. กำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร, กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับปฏิบัติงานได้
 2. สร้างการเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์แต่ละประเภทได้
กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรักษาความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในยุคดิจิทัล

โลกของกลยุทธ์ทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง และเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตลอดเวลา หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณคิดอย่างมีกลยุทธ์ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจนยุคดิจิทัลนี้ได้อย่างชาญฉลาด ทุกวันนี้มูลค่าของธุรกิจ และการได้เปรียบทางด้านการแข่งขันนั้นช่วยให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นคุณค่าของธุรกิจได้ ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการจักการเชิงกลยุทธ์ และการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกขององค์กรที่เป็นหนึ่งในสิ่งท้าทายของการนำกลยุทธ์มาใช้ในยุคดิจิทัลนี้ แล้วคุณจะสามารถระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรือที่เราเรียกว่า SWOT ขององค์กรของคุณได้

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. อธิบายว่า เหตุใดกลยุทธ์จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล
 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กรอย่างครอบคลุมได้
 3. ระบุ จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรคขององค์กรได้
 4. จัดทำ Capstone Project เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจได้