หลักสูตร
แนวทางการบริหารการเงินในการประกอบธุรกิจ

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

ในหลักสูตรนี้จะช่วยอธิบายการประยุกต์แนวคิดด้านการเงินธุรกิจ โดยใช้ตัวอย่างในทางปฏิบัติจริง ซึ่งคุณจะต้องเลือกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดเอ็ม เอ ไอ รวมทั้งบริษัทที่เสนอขายหุ้นเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อจัดทำการประเมินผลประกอบการด้านการเงิน ในแต่ละมุมมอง เช่น การประเมินสภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ การจัดหาเงินและความสามารถในการทำกำไร และวิเคราะห์ความสามารถของบริษัทในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งโครงสร้างเงินทุนและการจัดหาเงิน ในหลักสูตรนี้จะช่วยยกตัวอย่างการประยุกต์แนวคิดของการเงินธุรกิจเชิงซ้อนในการตัดสินใจลงทุนในโครงการระยะยาว รวมทั้งการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงิน การระดมทุนผ่านการรวมกิจการ และการซื้อกิจการเพื่อสร้างความมั่งคั่งในส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถ

 1. วิเคราะห์ผลประกอบการทางการเงินของกิจการ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่งคั่งในส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้
แนวทางการบริหารการเงินในการประกอบธุรกิจ

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เรียนจะเข้าใจวิธีในการประเมิน และการวางแผนโครงสร้างของเงินทุนที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งให้กับส่วนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเลือกวิธีในการจัดการการเงินในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพ การตัดสินใจจัดหาเงิน โดยผ่านการระดมทุน การเสนอขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก (IPO)  การรวมกิจการและการซื้อกิจการ รวมถึงเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เช่น การระดมทุนสาธารณะ (Crowdfunding)

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถ

 1. ประเมินทางเลือกในการจัดหาเงิน และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อที่จะสร้างความมั่งคั่งในส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้
 2. กำหนดกลยุทธ์ทางการเงินสำหรับเป้าหมายของธุรกิจในระยะยาวได้
แนวทางการบริหารการเงินในการประกอบธุรกิจ

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เรียนจะเข้าใจวิธีในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์หมุนเวียน อันได้แก่ เงินสด สินค้าคงคลัง ลูกหนี้ รวมทั้งหนี้สินหมุนเวียน เพื่อเพิ่มและรักษาสภาพคล่องของกิจการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และช่วยสร้างความมั่งคั่งในส่วนของผู้ถือหุ้น หลักสูตรนี้ยังรวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดของการบริหารสภาพคล่อง วงจรการดำเนินงาน และวงจรการเปลี่ยนแปลงของเงินสด ที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอีกด้วย

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถ

 1. บริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่งคั่งในส่วนของผู้ถือหุ้นได้
 2. ประเมิน และบริหารสภาพคล่องโดยพิจารณาจากวงจรการดำเนินงาน และวงจรการเปลี่ยนแปลงของเงินสดได้
แนวทางการบริหารการเงินในการประกอบธุรกิจ

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนจะเข้าใจถึงหลักการประเมินการลงทุนในโครงการระยะยาว และเทคนิคที่ใช้ในการประเมิน ที่เรียกว่างบประมาณจ่ายลงทุนที่จะสำหรับการประเมินและสามารถเลือกโครงการลงทุนที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งในส่วนของผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์งบประมาณจ่ายลงทุนนั่นก็คือมูลลค่าปัจจุบันสุทธิ ระยะเวลาคืนทุนคิดลด อัตราผลตอบแทนภายใน และอัตราผลตอบแทนภายในปรับค่า รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมในการวิเคราะห์โดยใช้มุมมองอื่นๆ เช่น ดัชนีการทำกำไร เป็นต้น

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถ

 1. ประเมินโครงการที่จะตัดสินใจลงทุนโดยใช้เทคนิคงบประมาณจ่ายลงทุนได้
 2. ประยุกต์การใช้เทคนิคงบประมาณจ่ายลงทุนที่เหมาะสมในการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งในส่วนของผู้ถือหุ้นได้
แนวทางการบริหารการเงินในการประกอบธุรกิจ

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถจัดทำงบการเงินที่สำคัญในแต่ละประเภทได้ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบในงบการเงิน นอกจากนี้ ยังรวมถึงการประยุกต์แนวคิด และเทคนิคในการวิเคราะห์งบการเงินซึ่งจะอธิบายโดยใช้กรณีศึกษา

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถ

 1. อธิบายผลการดำเนินงานทางการเงินซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินได้
 2. ประเมินผลประกอบการของธุรกิจโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินได้
แนวทางการบริหารการเงินในการประกอบธุรกิจ

ในหลักสูตรนี้คุณอธิบายถึง 3 หลักพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในด้านการเงินขององค์กร ซึ่งก็คือแนวคิดเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลา (TVM) ที่เป็นปัจจัยหลายในการส่งผลกระทบต่อมูลค่าของเงินตามเวลา (TVM) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ประกอบไปด้วย ค่างวดรายปี อัตราดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าในอนาคต ต้นทุนค่าเสียโอกาสและกฎข้อ 72. ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าในอนาคต Microsoft Excel เป็นเครื่องมือในการตำนวณ โดยรวมถึงการอธิบายถึงความเสี่ยง ผลตอบแทน รวมถึงต้นทุนของทุน ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการการเงินของบริษัท

ในการคำนวณหามูลค่าของเงินตามกาลเวลานั้นโปรแกรม Microsoft Excel สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การคำนวนเป็นไปได้อย่างง่ายดายขึ้น นอกจากนี้ในหลักสูตรนี้ยังรวมถึงแนวคิดเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนรวมทั้งต้นทุนของเงินทุนซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการการเงินธุรกิจ

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถ

 1. อธิบายผลของเงินงวด อัตราผลตอบแทน มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าอนาคต ต้นทุนค่าเสียโอกาสและกฎของเลข 72 ที่มีต่อการคำนวณหามูลค่าของเงินตามกาลเวลาได้
 2. สามารถคำนวณหามูลค่าของเงินในปัจจุบันและมูลค่าของเงินในอนาคตโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้
 3. สามารถประยุกต์แนวคิดความเสี่ยงและผลตอบแทน รวมทั้งต้นทุนของเงินทุน ในการบริหารการเงินเบื้องต้นของธุรกิจได้