การสร้างกลยุทธ์: การนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์มาใช้ร่วมกัน
การประเมิน 5.0 จาก 5
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กับ
ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ กัญจนพงศ์
2990 THB
Coming Soon
คำอธิบาย

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

ในหลักสูตรนี้คุณจะสามารถเข้าใจแนวคิดการสร้างผลยุทธ์ และวิธีการนำนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์มาใช้ร่วมกัน รวมถึงขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์กลยุทธ์, การกำหนดทิศทางขององค์กร, การกำหนดกลยุทธ์, การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ, การควบคุม และประเมินกลยุทธ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์ ได้แก่ TOWS Matirx, BGC Matrix, McKinsey / GE Matrix และ Product/Market Evolution Matrix

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. เข้าใจแนวคิดในการกำหนดกลยุทธ์ และวิธีการนำวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์มาใช้ในธุรกิจ
 2. เข้าใจขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์กลยุทธ์, การกำหนดทิศทางขององค์กร, การกำหนดกลยุทธ์, การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ, การควบคุม และประเมินกลยุทธ์
 3. ใช้เครื่องมือสำหรับการกำหนดกลยุทธ์รวมทั้ง TOWS Matirx, BGC Matrix, McKinsey / GE Matrix และ Product/Market Evolution Matrix ได้
ข้อมูลพื้นฐาน
รับใบรับรอง
คำอธิบายการรับใบรับรอง
การดำเนินการ
4 สัปดาห์ในการอบรม, บทเรียน ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ประมวลการสอน
การนำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มาใช้กับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
 • แนวคิดด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
 • การระบุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท (แนวคิด การประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษา)
 • การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้วยวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร
 • ขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์: การวิเคราะห์กลยุทธ์ การกำหนดทิศทางองค์กร การกำหนดกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุม และการประเมินผลกลยุทธ์
เครื่องมือสำหรับการกำหนดกลยุทธ์ #1
 • TOWS Matrix (แนวคิด การประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษา)
เครื่องมือสำหรับการกำหนดกลยุทธ์ #2
 • BCG Matrix (แนวคิด การประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษา)
เครื่องมือสำหรับการกำหนดกลยุทธ์ #3
 • McKinsey/GE Matrix (แนวคิด การประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษา)
 • Product/Market Evolution Matrix (แนวคิด การประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษา)
FAQ
หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ:
 1. เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการกำหนดกลยุทธ์และวิธีการนำวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์มาใช้ในธุรกิจ
 2. เข้าใจขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การกำหนดทิศทางองค์กร การกำหนดกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์
 3. ใช้เครื่องมือสำหรับการกำหนดกลยุทธ์รวมทั้ง TOWS Matirx, BGC Matrix, McKinsey / GE Matrix และ Product/Market Evolution Matrix
นโยบายการคืนเงินคืออะไร?

หากคุณยกเลิกการจ่ายเงินสำหรับคอร์สเรียน บริษัท อินโมตุส จำกัด เราจะคืนเงินให้คุณเต็มวงเงินภายใน 7 วันหลังจากการจ่ายเงิน หรือจนกระทั่งคุณได้รับประกาศนียบัตรหลังการเรียนคอร์สจบแล้ว

หลักสูตรที่ Inmotus เป็นหลักสูตรเรียนประเภทไหน? เรียนยังไง? แล้วใครเป็นคนสอน?

ที่ Inmotus เราได้สร้างหลักสูตรออนไลน์ On demand ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ และสามารถเลือกเรียนคอร์สเรียนเดี่ยวหรือเป็นโปรแกรม MotusPro Executive ก็ได้ คุณสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เวลาไหนก็ได้ เพียงแค่ใช้อุปกรณ์ในการเรียนเช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตในการเรียน ในแต่ละครั้งเราจะมีแบบทดสอบรายอาทิตย์ แบบทดสอบรายเดือน และโปรเจ็คก่อนจบหลักสูตรเรียน ซึ่งข้อสอบจะมีทั้งแบบตัวเลือก (Multiple-choice) และข้อเขียน (Writing) ให้ผู้เรียนได้ทำ โดยทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่มาจากอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกับเรา และหลังจากผ่านหลักสูตรแล้วคุณจะได้รับประกาศนียบัตร

ไม่เห็นคำตอบ? สอบถามกับผู้สร้างโดยตรง.
ถามคำถาม
ผู้สร้าง
ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ กัญจนพงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัย
หลักสูตร 3 ของสาขา
กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรักษาความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในยุคดิจิทัล

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมถึงวิธีการ และลักษณะของการจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล ด้วยกรณีศึกษาจากบริษัทชั้นนำที่อยู่ในบทเรียนจะทำให้คุณได้เรียนถึงรู้วิธีการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกขององค์กร รวมไปถึงการกำหนดและการประเมินกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร, ระดับธุรกิจ และระดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมถึงการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ, การประเมินกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์ รวมถึงการจัดการกลยุทธ์ที่เป็นวิธีการแบบร่วมสมัยก็ได้นำมารวบรวมไว้ในหลักสูตรนี้อีกด้วย แล้วยังมี Capstone Project ซึ่งเป็นโปรเจ็คก่อนจบหลักสูตรที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าใจการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างลึกซึ่ง แล้วสามารถนำทักษะที่ได้นั้นไปสร้างกลยุทธ์ให้แก่ธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขาเพิ่มเติม