กรอบพื้นฐานของการเงินธุรกิจ
การประเมิน 5.0 จาก 5
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กับ
ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนฟรี
คำอธิบาย

ในหลักสูตรนี้คุณอธิบายถึง 3 หลักพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในด้านการเงินขององค์กร ซึ่งก็คือแนวคิดเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลา (TVM) ที่เป็นปัจจัยหลายในการส่งผลกระทบต่อมูลค่าของเงินตามเวลา (TVM) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ประกอบไปด้วย ค่างวดรายปี อัตราดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าในอนาคต ต้นทุนค่าเสียโอกาสและกฎข้อ 72. ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าในอนาคต Microsoft Excel เป็นเครื่องมือในการตำนวณ โดยรวมถึงการอธิบายถึงความเสี่ยง ผลตอบแทน รวมถึงต้นทุนของทุน ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการการเงินของบริษัท

ในการคำนวณหามูลค่าของเงินตามกาลเวลานั้นโปรแกรม Microsoft Excel สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การคำนวนเป็นไปได้อย่างง่ายดายขึ้น นอกจากนี้ในหลักสูตรนี้ยังรวมถึงแนวคิดเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนรวมทั้งต้นทุนของเงินทุนซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการการเงินธุรกิจ

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถ

 1. อธิบายผลของเงินงวด อัตราผลตอบแทน มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าอนาคต ต้นทุนค่าเสียโอกาสและกฎของเลข 72 ที่มีต่อการคำนวณหามูลค่าของเงินตามกาลเวลาได้
 2. สามารถคำนวณหามูลค่าของเงินในปัจจุบันและมูลค่าของเงินในอนาคตโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้
 3. สามารถประยุกต์แนวคิดความเสี่ยงและผลตอบแทน รวมทั้งต้นทุนของเงินทุน ในการบริหารการเงินเบื้องต้นของธุรกิจได้
ข้อมูลพื้นฐาน
เป็นหลักสูตรที่ 1 จากทั้งหมด 6 หลักสูตร
แนวทางการบริหารการเงินในการประกอบธุรกิจ
รับใบรับรอง
คำอธิบายการรับใบรับรอง
การดำเนินการ
4 สัปดาห์ในการอบรม, บทเรียน 1 - 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ประมวลการสอน
มูลค่าของเงินตามกาลเวลา
 • แนวคิดเบื้องต้นของมูลค่าของเงินตามกาลเวลา และองค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อการคำนวณหามูลค่าของเงินตามกาลเวลา เช่น เงินงวด อัตราผลตอบแทน
 • ต้นทุนค่าเสียโอกาส และกฎของเลข 72 ที่มีผลต่อการคำนวณหามูลค่าของเงินตามกาลเวลา
 • การคำนวณมูลค่าปัจจุบัน 
 • การประยุกต์ใช้ MS Excel ในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบัน 
 • การคำนวณมูลค่าอนาคต
 • การประยุกต์ MS Excel ในการคำนวณหามูลค่าอนาคต
วิดีโอ
Chapter 1 มูลค่าของเงินตามกาลเวลา
วิดีโอ
Chapter 2 มูลค่าของเงินตามกาลเวลา
วิดีโอ
Chapter 3 มูลค่าของเงินตามกาลเวลา
วิดีโอ
Chapter 4 มูลค่าของเงินตามกาลเวลา
วิดีโอ
Chapter 5 มูลค่าของเงินตามกาลเวลา
วิดีโอ
Chapter 6 มูลค่าของเงินตามกาลเวลา
วิดีโอ
Chapter 7 มูลค่าของเงินตามกาลเวลา
แบบทดสอบ
QUIZ รายอาทิตย์ - มูลค่าของเงินตามกาลเวลา
ความเสี่ยง และผลตอบแทน
 • การสร้างความมั่งคั่งสูงสุดในส่วนของผู้ถือหุ้นมูลค่าของกิจการ และการเติบโตของธุรกิจ
 • ความเสี่ยง และผลตอบแทน
 • การคำนวณความเสี่ยงเฉพาะของหลักทรัพย์
 • การคำนวณค่าความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์
 • การใช้สูตร Capital Asset Pricing Model (CAPM)
วิดีโอ
Chapter 1 ความเสี่ยง และผลตอบแทน
วิดีโอ
Chapter 2 ความเสี่ยง และผลตอบแทน
วิดีโอ
Chapter 3 ความเสี่ยง และผลตอบแทน
วิดีโอ
Chapter 4 ความเสี่ยง และผลตอบแทน
วิดีโอ
Chapter 5 ความเสี่ยง และผลตอบแทน
วิดีโอ
Chapter 6 ความเสี่ยง และผลตอบแทน
วิดีโอ
Chapter 7 ความเสี่ยง และผลตอบแทน
แบบทดสอบ
Quiz รายอาทิตย์ - ความเสี่ยง และผลตอบแทน
ต้นทุนของเงินทุน
 • แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนของเงินทุน ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนของเงินทุน
 • ต้นทุนของเงินทุนสำหรับบริษัทเอกชน และบริษัทมหาชน
 • ต้นทุนของหนี้สิน
 • ต้นทุนของหุ้นบุริมสิทธิ
 • ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น
 • กรณีศึกษาในการประยุกต์แนวคิดต้นทุนของเงินทุน
วิดีโอ
Chapter 1 ต้นทุนของเงินทุน
วิดีโอ
Chapter 2 ต้นทุนของเงินทุน
วิดีโอ
Chapter 3 ต้นทุนของเงินทุน
วิดีโอ
Chapter 4 ต้นทุนของเงินทุน
วิดีโอ
Chapter 5 ต้นทุนของเงินทุน
วิดีโอ
Chapter 6 ต้นทุนของเงินทุน
แบบทดสอบ
Quiz รายอาทิตย์ - ต้นทุนของเงินทุน
การประยุกต์แนวคิดพื้นฐานทางการเงินธุรกิจ และกรณีศึกษา
 • กรณีศึกษาความเสี่ยงและผลตอบแทน
 • กรณีศึกษาต้นทุนของหนี้สิน
 • กรณีศึกษาต้นทุนของหุ้นบุริมสิทธิ
 • กรณีศึกษาต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น
 • กรณีศึกษาต้นทุนของเงินทุน
วิดีโอ
Chapter 1 การประยุกต์แนวคิดพื้นฐานทางการเงินธุรกิจ และกรณีศึกษา
วิดีโอ
Chapter 2 การประยุกต์แนวคิดพื้นฐานทางการเงินธุรกิจ และกรณีศึกษา
วิดีโอ
Chapter 3 การประยุกต์แนวคิดพื้นฐานทางการเงินธุรกิจ และกรณีศึกษา
วิดีโอ
Chapter 4 การประยุกต์แนวคิดพื้นฐานทางการเงินธุรกิจ และกรณีศึกษา
วิดีโอ
Chapter 5 การประยุกต์แนวคิดพื้นฐานทางการเงินธุรกิจ และกรณีศึกษา
วิดีโอ
Chapter 6 การประยุกต์แนวคิดพื้นฐานทางการเงินธุรกิจ และกรณีศึกษา
วิดีโอ
Chapter 7 การประยุกต์แนวคิดพื้นฐานทางการเงินธุรกิจ และกรณีศึกษา
Type Challenge Assignment
Peer Review Assignment - การประยุกต์แนวคิดพื้นฐานทางการเงินธุรกิจ และกรณีศึกษา
แบบทดสอบ
Quiz รายอาทิตย์ - การประยุกต์แนวคิดพื้นฐานทางการเงินธุรกิจ และกรณีศึกษา
แบบทดสอบ
ข้อสอบ รายเดือน - กรอบพื้นฐานของการเงินธุรกิจ
FAQ
หลังจากเรียนจบแล้วท่านจะสามารถ:

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถ

 1. อธิบายผลของเงินงวด อัตราผลตอบแทน มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าอนาคต ต้นทุนค่าเสียโอกาสและกฎของเลข 72 ที่มีต่อการคำนวณหามูลค่าของเงินตามกาลเวลา
 2. สามารถคำนวณหามูลค่าของเงินในปัจจุบันและมูลค่าของเงินในอนาคตโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
นโยบายการคืนเงินคืออะไร?

หากคุณยกเลิกการจ่ายเงินสำหรับคอร์สเรียน บริษัท อินโมตุส จำกัด เราจะคืนเงินให้คุณเต็มวงเงินภายใน 7 วันหลังจากการจ่ายเงิน หรือจนกระทั่งคุณได้รับประกาศนียบัตรหลังการเรียนคอร์สจบแล้ว 

หลักสูตรที่ Inmotus เป็นหลักสูตรเรียนประเภทไหน? เรียนยังไง? แล้วใครเป็นคนสอน?

ที่ Inmotus เราได้สร้างหลักสูตรออนไลน์ On demand ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ และสามารถเลือกเรียนคอร์สเรียนเดี่ยวหรือเป็นโปรแกรม MotusPro Executive ก็ได้ คุณสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เวลาไหนก็ได้ เพียงแค่ใช้อุปกรณ์ในการเรียนเช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตในการเรียน ในแต่ละครั้งเราจะมีแบบทดสอบรายอาทิตย์ แบบทดสอบรายเดือน และโปรเจ็คก่อนจบหลักสูตรเรียน ซึ่งข้อสอบจะมีทั้งแบบตัวเลือก (Multiple-choice) และข้อเขียน (Writing) ให้ผู้เรียนได้ทำ โดยทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่มาจากอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกับเรา และหลังจากผ่านหลักสูตรแล้วคุณจะได้รับประกาศนียบัตร

ไม่เห็นคำตอบ? สอบถามกับผู้สร้างโดยตรง.
ถามคำถาม
ผู้สร้าง
ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
คณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
มหาวิทยาลัย
หลักสูตร 1 ของสาขา
แนวทางการบริหารการเงินในการประกอบธุรกิจ

หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคทางการเงินที่สามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้ในการบริหารเงินทุนขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรในการสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงิน ผู้ประกอบการธุรกิจ SME/Startup  และบุคลากรในระดับบริหาร เพื่อให้สามารถพิจารณา และเลือกเครื่องมือ และเทคนิคทางการเงินที่เหมาะสมองค์กรสามารถบรรลุเหมายที่กำหนดไว้ หลักสูตรนี้ประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานด้านการเงินธุรกิจ (Corporate finance) ได้แก่ มูลค่าของเงินตามเวลา ความเสี่ยง ผลตอบแทน และต้นทุนของเงินทุน นอกจากนี้หลักสูตรยังครอบคลุมเทคนิคในการอ่าน และทำความเข้าใจงบการเงินในมุมมองของนักลงทุน และผู้บริหาร  แนวคิดในการจัดการการเงิน เช่น การประเมินงบประมาณลงทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (Working capital) การเลือกเครื่องมือการเงิน เช่น การระดุมจากตลาดหลักทรัพย์ โดยการนำเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ การควบรวมและซื้อกิจการ รวมทั้งเครื่องมือการเงินรูปแบบใหม่ในโลกยุคดิจิทัล CROWDFUNDING  โดยในช่วงท้ายของหลักสูตรจะเป็นโครงงานที่เรียกว่า Capstone project ซึ่งผู้เรียนจะต้องฝึกฝนการประยุกต์แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคทางการเงินในบริษัทที่เลือกมาศึกษา เพื่อวิเคราะห์ผลประกอบการ และโครงสร้างทางการเงิน รวมไปถึงการกำหนดกลยุทธ์นโยบาย และแผนทางการเงิน รวมทั้งการวางแผนทางการเงินในระยะสั้น และระยะยาวได้

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขาเพิ่มเติม