หลักสูตร
นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Startup

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

ในหลักสูตรนี้คุณจะสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการ และการพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจของคุณ โดยกระบวนการจะเริ่มตั้งแต่ การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ได้ศึกษามาก่อนหน้านี้ โดยใช้กับรูปแบบธุรกิจของคุณมาเป็นส่วนร่วมในการทำโปรเจ็ค

ประการแรกคุณต้องสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการ ในขั้นตอนนี้คุณอาจใช้เครื่องมือความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น TRIZ เพื่อเริ่มต้นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ

หลังจากนั้นให้คุณใช้ Business Model Canvas มาใช้เพื่อช่วยวิเคราะห์ และสร้างองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจ และใช้กลยุทธ์ในการการเริ่มต้น และการเติบโตเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ สุดท้ายคือการสร้างแผนการจัดหาเงิน และการวิเคราะห์หาผลกำไรเพื่อสร้างความยั่งยืน

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

สร้างผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจของคุณได้

นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Startup

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

หลักสูตรนี้เป็นการศึกษารูปแบบการจัดหาเงินทุนที่แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ Bootstrapping การเติบโตของหนี้ และทุนความเสี่ยง รวมถึงภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุน รวมถึงการมองหาการลงทุนหลักๆ เช่น ทุนหมุนเวียนและ Crowdfunding นอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ และแผนงานในการหาทางออกให้กับธุรกิจได้

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. เข้าใจการประเมินค่าทางการเงิน และข้อตกลง
 2. เข้าใจการเงินภาคเอกชน และภาครัฐและการคำนวณ Breakeven
 3. เข้าใจงบการเงิน Pro Forma
 4.  เข้าใจกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการหาทางออกให้แก่บริษัท
นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Startup

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

ในหลักสูตรนี้เป็นกระบวนการเปิดตัวสำหรับธุรกิจ Start-up ที่มีการอธิบายถึงศิลปะในการสร้าง การจัดการทีมภายในองค์กร การสร้างทีมภายนอกคณะกรรมการที่ปรึกษา การจัดหาการบริการที่เป็นมืออาชีพการเป็นผู้ประกอบการที่ดีอีกด้วย จากนั้นจะมีอธิบายถึงการจัดทำกลยุทธ์สำหรับการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อให้คุณเข้าใจถึงองค์ประกอบสำคัญของการปรับขนาดขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงภาพรวมของการสร้างความต้องการในการซื้อของลูกค้า และการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการเรียนรู้วิธีการในทำการตลาดดิจิทัลกับสื่อสังคมออนไลน์ เช่น PR, SEO และการกำหนดราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังได้อธิบายถึงการสร้างกระบวนการขาย, การสร้างความร่วมมือ และการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้ตรงกับความต้องการซื้อของลูกค้า รวมถึงการตรวจสอบส่วนประกอบสำคัญที่มีส่วนในการการพัฒนา และการรักษาความสามารถขององค์กรอีกด้วย

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. กำหนดส่วนประกอบของแบบจำลองธุรกิจของธุรกิจสตาร์ทอัพได้
 2.  กำหนดขั้นตอนการบริหารจัดการทีมงาน ทรัพยากร และกลยุทธ์ได้ในการเปิดตัวธุรกิจสตาร์ทอัพได้
นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Startup

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

รูปแบบธุรกิจแบบ Canvas หรือ BMC ถือเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของแนวคิดทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อเป็นการสะท้อนการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการนำเสนอโมเดลธุรกิจที่กำหนดไว้ และโมเดลธุรกิจที่นิยมใช้มากกันที่สุด จากนั้นเราจะเรียนรู้วิธีสร้างโมเดลธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และประเมินการทำงานของบริษัท โดยเราจะใช้วิธีการแบบจำลองของรูปแบบธุรกิจนี้ในการนำไปสู่แนวคิดเชิงกลยุทธ์ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

หลังจากเรียนจบคุณจะสามารถเข้าใจได้ว่า

 1. เข้าใจการทำ Business Model Canvas
 2. เข้าใจช่องทาง และความสัมพันธ์กับลูกค้า
 3. สามารถสตรีมรายได้ และแหล่งข้อมูลสำคัญได้
 4.  เข้าใจกิจกรรมสำคัญความร่วมมือ และโครงสร้างต้นทุน
นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Startup

นวัตกรรมคือสิ่งสำคัญในการสร้างยุทธศาสตร์ของธุรกิจ บุคลากรทุกตำแหน่งในบริษัทสามารถสร้างคุณค่าด้วยนวัตกรรม หลักสูตรนี้จะให้ความรู้ และมุมมองที่จำเป็นในการวิเคราะห์เชิงลึกของอุตสาหกรรมต่างๆ และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การแข่งขันทางด้านนวัตกรรม และการวางตำแหน่งขององค์กรภายในอุตสาหกรรมที่บริษัทเลือกที่จะแข่งขัน ซึ่งการวางตำแหน่งจะมีผลต่อการใช้ทรัพยากร สมรรถนะ และผลการดำเนินงานของบริษัท

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. เข้าใจความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงความคิดของการเป็นผู้ประกอบการ
 2. เข้าใจสร้างสรรค์ความหลากหลาย และการสร้างสรรค์มูลค่า
 3. เข้าใจกลุ่มลูกค้า
 4. เข้าใจการนำเสนอคุณค่าขององค์กร
นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Startup

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเริ่มเป็นผู้ประกอบการธุรกิจให้แก่ผู้เรียน โดยหัวข้อแรกจะเริ่มต้นด้วยความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในยุคดิจิทัล หัวข้อที่สองคือ กระบวนการในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับบริษัทใหม่ๆ ซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียด หัวข้อที่สาม คือ การอธิบายและการทำความเข้าใจอุตสาหกรรมและลูกค้าโดยสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของบริษัท และสุดท้ายคือการอธิบายเกี่ยวกับความคิดของผู้ประกอบการ แรงจูงใจและพฤติกรรมสำหรับยุคดิจิทัล

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. อธิบายได้ว่าทำไมนวัตกรรมจึงมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับบริษัทในยุคดิจิทัล
 2. เข้าใจกับกระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์สำหรับธุรกิจ Startup
 3. เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและลูกค้า
 4. เพิ่มความคิด แรงจูงใจ และพฤติกรรมที่ดีของของการเป็นผู้ประกอบการได้มากขึ้น
การตลาดดิจิทัล - ยกระดับความดั้งเดิมมุ่งสู่ดิจิทัล

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

ในรายวิชานี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้ต่างๆที่ได้เรียนมาในการสร้างแคมเปญการตลาดจริงจากกรณีศึกษา ด้วยการสาธิตให้เห็นรายวิชานี้จะสอนให้ท่านเห็นภาพจริงของทั้ง 5 ขั้นตอนในการสร้างแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่ใช้ได้จริง ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้ข้อมูลจากการทำ marketing analytics ต่างๆ

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดเป้าหมายของแคมเปญการตลาดดิจิทัล

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดเครื่องมือการตลาด SEO สำหรับแคมเปญการตลาดดิจิทัล

ขั้นตอนที่ 4 บูรณาการสื่อทั้งแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล สำหรับแคมเปญการตลาดดิจิทัล 

ขั้นตอนที่ 5 ร่างแผนและประเมินความสำเร็จของแคมเปญการตลาดดิจิทัล

หลังจากเรียนจบแล้วท่านจะสามารถ:

 1. สร้างแคมเปญการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสม
การตลาดดิจิทัล - ยกระดับความดั้งเดิมมุ่งสู่ดิจิทัล

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

หลักสูตรนี้สร้างขึ้นจากทฤษฎี และพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางด้านการตลาด โดยมุ่งเน้นให้คุณได้เรียนรู้วิธีการนำการวิเคราะห์ไปใช้ในทางปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจการใช้ข้อมูลทางการตลาดมากยิ่งขึ้น และช่วยให้คุณเข้าใจถึงพลังของจำนวนข้อมูลเสมือน visualizing data ที่นิยมนำมาใช้ในโลกแห่งดิจิทัลนี้

หลังจากเรียนจบแล้วท่านจะสามารถ:

 1. เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์การวิเคราะห์ทางด้านการตลาด (MAP), การสร้างและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแบบทีละขั้นตอน ในการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล
การตลาดดิจิทัล - ยกระดับความดั้งเดิมมุ่งสู่ดิจิทัล

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

หลักสูตรนี้จะให้คุณได้รู้เนื้อหาทางด้านการตลาด ระบบการจัดการโซเชียลมีเดีย และช่องทางในการเชื่อมต่อกันเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์จากการค้นหาข้อมูลไปยังเว็บไซต์ การใช้ประโยชน์จากเนื้อหาทางด้านการตลาด และการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดทำ SEO รวมไปถึงการทำการตลาดที่ช่วยเพิ่ม Traffic ให้กับเว็บไซต์

หลังจากเรียนจบแล้วท่านจะสามารถ

 1. เข้าใจเนื้อหาขั้นสูง และกลยุทธ์ทางสื่อสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ SEO 
 2. สามารถปรับเอากลยุทธ์การจัดทำ SEO มาใช้งานเพื่อเพิ่มปริมาณกิจกรรมทางด้านการตลาดในธุรกิจของตนเองได้
การตลาดดิจิทัล - ยกระดับความดั้งเดิมมุ่งสู่ดิจิทัล

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้คุณได้ศึกษากระบวนการในการสร้าง และกำหนดโครงสร้างของแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่เหมาะสม คุณจะได้เรียนรู้แบบจำลองต่างๆ ในการทดสอบตัวแบบทางเลือกเพื่อหาตัวแบบที่ดีที่สุดซึ่งช่วยให้คุณสามารถบรรลุตามเป้าหมายของการทำแคมเปญการตลาดได้โดยเฉพาะการใช้การทดสอบแบบ  A/B testing ในการทดสอบ

หลังจากเรียนวิชานี้ท่านจะสามารถ:

 1. เข้าใจกระบวนการในการสร้าง และการกำหนดโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับแคมเปญการตลาดได้อย่างลึกซึ้ง
 2. ทดสอบ และเลือกแบบจำลองหรือตัวแบบที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจได้ดีขึ้น
 3. สามารถเขียนแคมเปญการตลาดดิจิทัลสำหรับกรณีศึกษาที่สนใจได้อย่างเหมาะสม 
การตลาดดิจิทัล - ยกระดับความดั้งเดิมมุ่งสู่ดิจิทัล

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้คุณได้เรียนรู้วิธีการศึกษาเพื่อให้เข้าใจ และเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในเชิงลึกได้โดยใช้เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ เช่น แบบสอบถามออนไลน์ และหรือใช้เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นคุณจะได้เรียนรู้วิธีการนำผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเหล่านั้นมากำหนดแผน และกำหนดกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณกำหนดกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

หลังจากเรียนวิชานี้ท่านจะสามารถ:

 1. เข้าใจการใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกได้อย่างลึกซึ้ง
 2. เข้าใจกระบวนการในการนำผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเหล่านั้นมากำหนดแผน และกำหนดกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณกำหนดกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในยุคดิจิทัลได้ 
การตลาดดิจิทัล - ยกระดับความดั้งเดิมมุ่งสู่ดิจิทัล

การบริหารการตลาดวิวัฒนาการจากยุคที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ (การตลาดยุค 1.0) มาสู่ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยด้วยคุณค่า (การตลาดยุค 3.0) และในปัจจุบันนี้เราได้เข้าสู่ยุคแห่งการขับเคลื่อนจากช่องทางดั้งเดิมสู่รูปแบบดิจิทัล (การตลาดยุค 4.0) หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระหว่างการตลาดยุค 3.0 สู่การตลาดยุค 4.0 และหลักการพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อสร้างความสำเร็จให้ได้บนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้

หลังจากเรียนวิชานี้ท่านจะสามารถ:

 1. เข้าใจแนวคิดพื้นฐานต่างๆของการทำการตลาดในยุค 3.0 และยุค 4.0 อย่างลึกซึ้ง
 2. บริหารแนวปฎิบัติทางการตลาดเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านจากการตลาดยุค 3.0 สู่ยุค 4.0 ให้ประสบผลสำเร็จได้
 3. จัดเตรียมการทำ Capstone Project เพื่อสร้างสรรค์กลยุทธ์ และแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่ใช้ได้จริงกับธุรกิจได้