การเรียนรู้บนเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบที่สุด

การเรียนรู้บนเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบที่สุด เยี่ยมชมหน้าเกี่ยวกับเรา

โปรแกรม Executive Motus

หมวดหมู่

สู่เส้นทางที่ฉลาดกว่า ด้วยการเรียนออนไลน์ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ที่รอคุณอยู่!

สู่เส้นทางที่ฉลาดกว่า ด้วยการเรียนออนไลน์ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ที่รอคุณอยู่!

รับประกาศนียบัตร และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้ทันที หลังจากที่คุณเรียนผ่าน!

หลักสูตรที่ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

อินโมตุส — ทางที่ฉลาดกว่าในการเรียนรู้

มากกว่า 24 หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด
หลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่าย
นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Startup

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเริ่มเป็นผู้ประกอบการธุรกิจให้แก่ผู้เรียน โดยหัวข้อแรกจะเริ่มต้นด้วยความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในยุคดิจิทัล หัวข้อที่สองคือ กระบวนการในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับบริษัทใหม่ๆ ซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียด หัวข้อที่สาม คือ การอธิบายและการทำความเข้าใจอุตสาหกรรมและลูกค้าโดยสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของบริษัท และสุดท้ายคือการอธิบายเกี่ยวกับความคิดของผู้ประกอบการ แรงจูงใจและพฤติกรรมสำหรับยุคดิจิทัล

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. อธิบายได้ว่าทำไมนวัตกรรมจึงมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับบริษัทในยุคดิจิทัล
 2. เข้าใจกับกระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์สำหรับธุรกิจ Startup
 3. เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและลูกค้า
 4. เพิ่มความคิด แรงจูงใจ และพฤติกรรมที่ดีของของการเป็นผู้ประกอบการได้มากขึ้น
กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรักษาความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในยุคดิจิทัล

โลกของกลยุทธ์ทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง และเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตลอดเวลา หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณคิดอย่างมีกลยุทธ์ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจนยุคดิจิทัลนี้ได้อย่างชาญฉลาด ทุกวันนี้มูลค่าของธุรกิจ และการได้เปรียบทางด้านการแข่งขันนั้นช่วยให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นคุณค่าของธุรกิจได้ ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการจักการเชิงกลยุทธ์ และการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกขององค์กรที่เป็นหนึ่งในสิ่งท้าทายของการนำกลยุทธ์มาใช้ในยุคดิจิทัลนี้ แล้วคุณจะสามารถระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรือที่เราเรียกว่า SWOT ขององค์กรของคุณได้

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. อธิบายว่า เหตุใดกลยุทธ์จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล
 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กรอย่างครอบคลุมได้
 3. ระบุ จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรคขององค์กรได้
 4. จัดทำ Capstone Project เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจได้
แนวทางการบริหารการเงินในการประกอบธุรกิจ

ในหลักสูตรนี้คุณอธิบายถึง 3 หลักพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในด้านการเงินขององค์กร ซึ่งก็คือแนวคิดเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลา (TVM) ที่เป็นปัจจัยหลายในการส่งผลกระทบต่อมูลค่าของเงินตามเวลา (TVM) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ประกอบไปด้วย ค่างวดรายปี อัตราดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าในอนาคต ต้นทุนค่าเสียโอกาสและกฎข้อ 72. ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าในอนาคต Microsoft Excel เป็นเครื่องมือในการตำนวณ โดยรวมถึงการอธิบายถึงความเสี่ยง ผลตอบแทน รวมถึงต้นทุนของทุน ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการการเงินของบริษัท

ในการคำนวณหามูลค่าของเงินตามกาลเวลานั้นโปรแกรม Microsoft Excel สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การคำนวนเป็นไปได้อย่างง่ายดายขึ้น นอกจากนี้ในหลักสูตรนี้ยังรวมถึงแนวคิดเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนรวมทั้งต้นทุนของเงินทุนซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการการเงินธุรกิจ

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถ

 1. อธิบายผลของเงินงวด อัตราผลตอบแทน มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าอนาคต ต้นทุนค่าเสียโอกาสและกฎของเลข 72 ที่มีต่อการคำนวณหามูลค่าของเงินตามกาลเวลาได้
 2. สามารถคำนวณหามูลค่าของเงินในปัจจุบันและมูลค่าของเงินในอนาคตโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้
 3. สามารถประยุกต์แนวคิดความเสี่ยงและผลตอบแทน รวมทั้งต้นทุนของเงินทุน ในการบริหารการเงินเบื้องต้นของธุรกิจได้
การตลาดดิจิทัล - ยกระดับความดั้งเดิมมุ่งสู่ดิจิทัล

การบริหารการตลาดวิวัฒนาการจากยุคที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ (การตลาดยุค 1.0) มาสู่ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยด้วยคุณค่า (การตลาดยุค 3.0) และในปัจจุบันนี้เราได้เข้าสู่ยุคแห่งการขับเคลื่อนจากช่องทางดั้งเดิมสู่รูปแบบดิจิทัล (การตลาดยุค 4.0) หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระหว่างการตลาดยุค 3.0 สู่การตลาดยุค 4.0 และหลักการพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อสร้างความสำเร็จให้ได้บนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้

หลังจากเรียนวิชานี้ท่านจะสามารถ:

 1. เข้าใจแนวคิดพื้นฐานต่างๆของการทำการตลาดในยุค 3.0 และยุค 4.0 อย่างลึกซึ้ง
 2. บริหารแนวปฎิบัติทางการตลาดเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านจากการตลาดยุค 3.0 สู่ยุค 4.0 ให้ประสบผลสำเร็จได้
 3. จัดเตรียมการทำ Capstone Project เพื่อสร้างสรรค์กลยุทธ์ และแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่ใช้ได้จริงกับธุรกิจได้
โปรแกรม Executive Motus
หลักสูตรที่ได้รับความนิยม
นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Startup

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

หลักสูตรนี้เป็นการศึกษารูปแบบการจัดหาเงินทุนที่แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ Bootstrapping การเติบโตของหนี้ และทุนความเสี่ยง รวมถึงภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุน รวมถึงการมองหาการลงทุนหลักๆ เช่น ทุนหมุนเวียนและ Crowdfunding นอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ และแผนงานในการหาทางออกให้กับธุรกิจได้

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. เข้าใจการประเมินค่าทางการเงิน และข้อตกลง
 2. เข้าใจการเงินภาคเอกชน และภาครัฐและการคำนวณ Breakeven
 3. เข้าใจงบการเงิน Pro Forma
 4.  เข้าใจกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการหาทางออกให้แก่บริษัท
นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Startup

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเริ่มเป็นผู้ประกอบการธุรกิจให้แก่ผู้เรียน โดยหัวข้อแรกจะเริ่มต้นด้วยความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในยุคดิจิทัล หัวข้อที่สองคือ กระบวนการในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับบริษัทใหม่ๆ ซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียด หัวข้อที่สาม คือ การอธิบายและการทำความเข้าใจอุตสาหกรรมและลูกค้าโดยสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของบริษัท และสุดท้ายคือการอธิบายเกี่ยวกับความคิดของผู้ประกอบการ แรงจูงใจและพฤติกรรมสำหรับยุคดิจิทัล

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. อธิบายได้ว่าทำไมนวัตกรรมจึงมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับบริษัทในยุคดิจิทัล
 2. เข้าใจกับกระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์สำหรับธุรกิจ Startup
 3. เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและลูกค้า
 4. เพิ่มความคิด แรงจูงใจ และพฤติกรรมที่ดีของของการเป็นผู้ประกอบการได้มากขึ้น
กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรักษาความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในยุคดิจิทัล

(ยังไม่เปิดให้เรียน)

ในหลักสูตรนี้คุณจะสามารถเข้าใจแนวคิดการสร้างผลยุทธ์ และวิธีการนำนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์มาใช้ร่วมกัน รวมถึงขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์กลยุทธ์, การกำหนดทิศทางขององค์กร, การกำหนดกลยุทธ์, การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ, การควบคุม และประเมินกลยุทธ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์ ได้แก่ TOWS Matirx, BGC Matrix, McKinsey / GE Matrix และ Product/Market Evolution Matrix

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. เข้าใจแนวคิดในการกำหนดกลยุทธ์ และวิธีการนำวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์มาใช้ในธุรกิจ
 2. เข้าใจขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์กลยุทธ์, การกำหนดทิศทางขององค์กร, การกำหนดกลยุทธ์, การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ, การควบคุม และประเมินกลยุทธ์
 3. ใช้เครื่องมือสำหรับการกำหนดกลยุทธ์รวมทั้ง TOWS Matirx, BGC Matrix, McKinsey / GE Matrix และ Product/Market Evolution Matrix ได้
กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรักษาความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในยุคดิจิทัล

โลกของกลยุทธ์ทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง และเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตลอดเวลา หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณคิดอย่างมีกลยุทธ์ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจนยุคดิจิทัลนี้ได้อย่างชาญฉลาด ทุกวันนี้มูลค่าของธุรกิจ และการได้เปรียบทางด้านการแข่งขันนั้นช่วยให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นคุณค่าของธุรกิจได้ ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการจักการเชิงกลยุทธ์ และการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกขององค์กรที่เป็นหนึ่งในสิ่งท้าทายของการนำกลยุทธ์มาใช้ในยุคดิจิทัลนี้ แล้วคุณจะสามารถระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรือที่เราเรียกว่า SWOT ขององค์กรของคุณได้

หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

 1. อธิบายว่า เหตุใดกลยุทธ์จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล
 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กรอย่างครอบคลุมได้
 3. ระบุ จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรคขององค์กรได้
 4. จัดทำ Capstone Project เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจได้
อินโมตุสทำงานอย่างไร
Step 1
ขั้นที่ 1
เรียนรู้
แต่ละหลักสูตรของเราสร้างขึ้นด้วยวิดีโอบรรยายที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวอย่างการเรียนที่เกิดขึ้นจริง
Step 2
ขั้นที่ 2
ฝึกฝน
ให้เทคโนโลยีเครื่องมือการเรียนของเราช่วยคุณให้สามารถฝึกฝนได้อย่างถูกต้องเพื่อเรียนรู้ได้ดีขึ้น และจดจำได้มากขึ้น
Step 3
ขั้นที่ 3
เชื่อมต่อ
เชื่อมต่อกับสังคมผู้เรียนของเรา แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ๆ
Step 4
ชนะ และเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้
รับใบประกาศนียบัตร
รับประกาศนียบัตรจากหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมของเรา แล้วแชร์ให้กับเพื่อน ครอบครัว และผู้จ้างงานของคุณได้รู้